دوازدهمرشته انسانیریاضی و آمار سه

کتاب درسی ریاضی و آمار سه

کتاب درسی ریاضی و آمار سه

کتاب درسی ریاضی و آمار سه

کتاب حاضر در راستای برنامۀ درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب های ریاضی دورۀ دوم متوسطه تألیف شده است.

کییاز تفاوت های مهم این کتاب با کتاب قبلی مربوط به دوره پیش دانشگاهی، کاهش قابل ملاحظه محتوا است. همانند
پایه های قبلی، ساختار کتاب براساس سه محور اساسی فعالیت، کار در کلاس و تمرین قرار گرفته است.

از این میان،موقعیت هایی برای یادگیری و ارائه مفاهیم جدید ریاضی فراهم می کنند و این امر مستلزم مشارکت جدی  وفعالیت ها 
دانش آموزان است. البته معلم هم در این میان نقشی مهم برای راهنمایی و هدایت کلی فعالیت ها به عهده دارد.

با توجهبه اینکه کتاب برای دانش آموزان سطح متوسط طراحی شده است، با درنظر گرفتن شرایط مختلف، امکان غنی سازی
فعالیت ها و یا ساده سازی آنها به وسیله معلم وجود دارد. در هرحال تأکید اساسی مؤلفان، محور قرار دادن کتاب درسی
در فرایند آموزش است. در همین راستا توجه به انجام فعالیت ها در کلاس درس و ایجاد فضای بحث و گفت وگو و دادن
مجال به دانش آموز برای کشف مفاهیم به طور جدی توصیه می شود.


کاربر عزیز این کتاب درسی  مخصوص رشته انسانی پایه دوازدهم  مباشد ،

که برای اطلاع شامل فصل هایزیر می باشد:

فصل 1 آمار و احتمال ……………………………………………………… 1
درس ١: شمارش …………………………………………………………………. 2
درس ٢: احتمال ………………………………………………………………… 12
درس 3: چرخه آمار در حل مسائل …………………………………………………… 28


فصل ٢ الگوهای خطی ……………………………………………………. 45
درس ١: مدل سازی و دنباله ……………………………………………………….. 46
درس ٢: دنباله های حسابی ………………………………………………………… 61


فصل ٣ الگوهای غیر خطی ………………………………………………… 73
درس ١: دنبالۀ هندسی ……………………………………………………………. 74

درس ٢:ریشه nاموتوان گویا…………………………………………………….. 87 
درس 3: تابع نمایی ……………………………………………………………… 96
منابع………………… ……………………………………………….. 106

فصل یک در  ادامه  و تکمیل درس مدل سازی در ریاضی یازدهم می باشد.

می توانید   فایل کامل  کتاب درسی ریاضی و آمار سه را از اینجا دانلود کنید.

آیتم های مشابه

کتاب درسی تاریخ اسلام یک

مدیر مدیر

بارم بندی تاریخ 1،ایران وجهان باستان

بارم بندی درس منطق دهم

کتاب درسی اصول عقاید دو

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 64

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 37

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید