دهم رشته تجربی رشته ریاضی ریاضی یک

کتاب درسی ریاضی یک

کتاب درسی ریاضی یک

کتاب درسی ریاضی یک

کتاب درسی  1400-1401  اضافه شد

کتاب درسی ریاضی یک، همسو با برنامهٔ درسی ملی و در ادامهٔ تغییر کتاب های رياضی پایه های هشتم و نهم تألیف شده است.

در گذشته تأکید کتاب های درسیریاضی بیشتر بر توانایی انجام محاسبات بوده است.

در كتاب های جدید ضمن حفظ این هدف، تأکید اصلی بر پرورش قوهٔ تفکر و تعقل و رشدتوانایی حل مسئله است.

اگرچه رسیدن به چنین هدفی با موانع و دشواری های فراوانی روبه روست و تحقق کامل آن به سرعت امکان پذیر نیست؛
ولی مدّنظر قرار دادن چنین هدفی می تواند جهت اصلی حرکت جامعهٔ آموزش ریاضی را تعیین کند.

اصلی ترین و مؤثرترین نقش در این برنامه به عهدهٔ دبيران رياضی است.

توانایی انعطاف و هماهنگی و همراهی معلمان با برنامه های جدید ستودنی است.

ساختار کتاب درسی ریاضی یک از سه بخش فعّالیت، کار درکلاس و تمرین تشکیل شده است.

نکاتی که در حل فعالیت های کتاب درسی ریاضی یک باید مد نظر داشت:

1-آنچه که در انجام یک فعّالیت به طور عمده مدنظر بوده است، آشنایی دانش آموزان با

مفهوم درسی و سهیم بودن در ساختن دانش موردنظر است.

2-فعّالیت ها شامل مراحلی مانند درک کردن، کشف کردن، حل مسئله،استدلال کردن، بررسی کردن،

حدس و آزمایش، توضیح یک راه حل، مرتب کردن، قضاوت دربارهٔ یک راه حل و مقایسهٔ راه حل های مختلفاست.

3-هدایت فعّالیت ها توسط معلم انجام می پذیرد و هرجا که لازم باشد، راهنمایی دانش آموزان توسط او ارائه خواهد شد.

در بسیاری مواردانجام فعّالیت ساده و آسان نیست و صد البته اجرای مناسب آن دارای ارزش زیادی خواهد بود.

کاربر عزیز، کتاب درسی ریاضی یک، مخصوص پایه  دهم شامل هفت فصل زیر می باشد:کتاب درسی ریاضی یک

فصل یک:-دنباله و الگو

فصل دو:مثلثات

فصل سه: توان های گویا و عبارات جبری

فصل چهار:معادله ها و نامعادله ها

فصل پنج: تابع

فصل شش:شمارش، بدون شمارش

فصل هفت: آمار و احتمال

کاربر عزیز می توانید فایل کامل این کتاب را از اینجا دانلود کنید.

کاربر عزیز می توانید فایل کامل این کتاب 1400-1401 را از اینجا دانلود کنید.

بارمبندی ریاضی یک رشته ریاضی و تجربی

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

بارمبندی هندسه یک

کتاب درسی ریاضی یک

 

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص22 قدیم

مدیر مدیر

ریاضی وآمار یک فصل دو درس دو

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص71

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص106

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 24

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه