دهم رشته انسانی علوم وفنون ادبی (1)

کتاب درسی علوم وفنون ادبی 1

کتاب درسی علوم وفنون ادبی 1

کتاب درسی علوم وفنون ادبی 1

کد کتاب: 

110203
دوره تحصیلی: 

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم انسانیپایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطهمتوسطه نظریعلوم و معارف اسلامیپایه دهم

سال تحصیلی: 98-99

کتاب درسی علوم وفنون ادبی

دوستان در این نوشته ،کتاب درسی علوم وفنون ادبی(1)

سال تحصیلی 99_1398قرار داده شده است.

فهرست مطالب این کتاب در زیر قرار دارد.

 
کتاب درسی علوم وفنون ادبی  

رویکردی بر کتاب درسی علوم وفنون ادبی (1)

 کتاب علوم و فنون ادبی پایۀ دهم از چهار فصل تشکیل
شده است. محتوای هر فصل نیز شامل سه درس به صورت ترکیبی ازعلوم و فنون ادبی به شرح زیر است:
درس یکم: تاریخ ادبیات و سبک شناسی؛
درس دوم: موسیقی شعر )عروض(؛
درس سوم: زیبایی شناسی شعر (آرایه های ادبی).
هر فصل با درس تاریخ ادبیات یا سبک شناسی آغاز می شود. در درس های تاریخ ادبیات
و سبک شناسی، سیر تاریخی زبان و ادبیات فارسی از پیش از اسلام تا قرن ششم تبیین
می شود و در کنار ویژگی های تاریخی، به ویژگی های سبکی آثار نظم و نثر ادبی نیز پرداخته
می شود. به این ترتیب خواننده با ویژگی های زبانی، ادبی و فکری متون ادبی آشنا می شود.
در هر فصل بعد از تاریخ ادبیات و یا سبک شناسی، یک درس موسیقی شعر آموزش داده
می شود تا خواننده با یادگیری آن بتواند در برخورد با متون نظم، وزن آن را تشخیص دهد
سپس درس سوم هر فصل به زیبایی شناسی می پردازد. در زیبایی شناسی دانش آموز، با
بخش دیگری از قلمرو ادبی؛ یعنی آرایه ها آشنا می شود و آموخته هایش را در متون ادبی
به کار می بندد.
برای تعمیق آموخته ها مجموعه فعالیت هایی در متن و پایان درس ها و فصول طراحی وتدوین شده است.

فعالیت های متن درس مطالب خاصی را در حین آموزش دنبال می کند.
فعالیت های پایان دروس دانش آموز را به کسب مهارت در فنون ادبی آموخته شده ترغیب
می کند. فعالیت های پایان فصول نیز با عنوان کارگاه تحلیل، نمونه هایی در اختیار خواننده
می گذارد تا موارد آموخته شده در کل فصل را به طور عملی به کار بندد. نمونه های طرح شده
در فعالیت ها، برگرفته از متون ادبی است و با محتوای درس کاملاً پیوسته است که انجام
دقیق این تمرین ها به درک و فهم بهتر متن کمک می کند.

 

برای مشاهده این کتاب درسی اینجا را کلیک کنید.

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 56

مدیر مدیر

سوال امتحانی تابع خطی و زوج مرتب

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 38

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 52

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 10

بارمبندی کلیه دروس ریاضی دوازدهم

ارسال دیدگاه