دهم

کتاب درسی علوم و معارف قرآنی یک

کتاب درسی علوم و معارف قرآنی(1)

کتاب درسی علوم و معارف قرآنی یک

کتاب درسی علوم و معارف قرآنی یک

دوستان در این نوشته ،کتاب درسی علوم و معارف قرآنی یک

ویژه رشته علوم ومعارف اسلامی قرار دادم.

 کتاب درسی سال 98 اینجا را کلیک کنید.

کتاب علوم ومعارف قرآنی سال 1401_1400 اینجا کلیک کنید.

فهرست مطالب این کتاب در زیر قرار دارد.

 کتاب درسی علوم و معارف قرآنی(1)

کلیاتی در مورد کتاب  درسی علوم و معارف قرآنی(1)

قرآن كریم، بهترین راهنمای زندگی انسان است و همه آن ها را به سوی سعادت حقیقی و بهشت
برین الهی هدایت می كند. از این رو شایسته است ما مسلمانان در حد توان بكوشیم تا در پیشگاه این
كتاب الهی حضور یابیم و برنامه زندگی خود را از آن دریافت نماییم.
حضور در محضر قرآن حكیم و انس با آن، دو گام اساسی دارد :
گام اول: انس با قرآن كریم
شما بایدخواندن مستمر قرآن كریم و یادگیری قواعد روخوانی و روان خوانی اولین گامتان باشد.
توجه و تأكید بر داشتن برنامه ریزی برای قرائت روزانه قرآن كریم و حفظ سوره های آن نقش تعیین
كننده ای در تحقق این هدف دارد.
تذكر: هر چند این مرحله اهمیت بسیاری دارد و كسی كه روزانه قرآن قرائت م یكند،
به مرحل های از انس با قرآن رسیده است، اما نباید در این مرحله متوقف شده و به آن كفایت كند.
گام دوم : تدبر در آیات الهی
مرحله پس از قرائت، تفكر در آیات الهی است، زیرا قدم گذاشتن در مسیر سعادت جز با
ژرف اندیشی در آیات و استخراج نكات هدایتی آن به دست نمی آید. تفكر و تدبر در آیات الهی، مهم ترین
نقش در تقویت مرحله اول یعنی انس با قرآن كریم را دارد.
***
كتابی كه در پیش رو دارید در راستای دستیابی به این دو گام اساسی تألیف شده است.

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درس پایه دهم

آیتم های مشابه

بارمبندی دروس ریاضی پایه دهم

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 48

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص117

سوال امتحانی تابع ثابت

سوال امتحانی تابع چند ضابطه ای

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 66

مدیر

دیدگاهی بنویسید