دهمفارس ونگارش (1)

کتاب درسی فارسی ونگارش یک

کتاب درسی فارسی ونگارش یک

کتاب درسی فارسی ونگارش یک

کتاب درسی فارسی ونگارش یک

دوستان در این نوشته ،کتاب درسی فارسی و نگارش (1)

قرار داده شده است.

 کتاب درسی فارسی ونگارش یک سال98 اینجا را کلیک کنید.

کتاب درسی فارسی ونگارش یک سال 1401_1400 اینجا را کلیک کنید.

فهرست مطالب این کتاب در زیر قرار دارد.

کتاب درسی فارسی ونگارش (1)

کتاب درسی فارسی ونگارش (1)

کتاب درسی فارسی ونگارش (1)

رویکردی بر کتاب درسی فارسی ونگارش یک

زبان فارسي، حافظ وحدت قوم ايراني و به تعبير دقيق و زيباي مقام معظم رهبري،
« رمز هويتّ ملي ماست ». زبان فارسي كيي از چند زبان فاخري است كه از گذشته هاي
دور، آثار ارزشمندي از آن برجاي مانده است. اين زبان كه دربردارنده ارزش هاي والاي
انساني است، قرن هاي متوالي، زبان رسمي و فرهنگي بخش وسيعي از جهان، از آسياي صغير
و بين النهرين و تمام شبه قارّۀ هندوستان بوده است. نه تنها ايرانيان علاقه مند كه بسياري
از غير ايرانيان اين زبان را فرا گرفته، به آن شعر سروده و كتاب نوشته اند.
آثار ادبي ايران، آيينۀ انديشه ها، باورها، هنرمندي ها و عظمت روحي و معنوي ملتي
است كه بالنده و شكوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته و به امروز رسيده است.
برگ برگ ادب و فرهنگ ايران زمين، جلوه گاه آثار منظوم و منثور فرهيختگان انديشه وري
است كه با بهره گيري از زلال فرهنگ اسلامي، آثاري ماندگار و پرمايه را به يادگار نهاده اند.
مطالعۀ دقيق و عميق اين آثار، جان را طراوت مي بخشد، روح را به افق هاي شفاف و
روشن پرواز مي دهد و ذهن و ضمير را شكوفا و بارور مي سازد. برنامۀ درسي زبان و ادبيّات
فارسي در نظام آموزشي ايران اسلامي، جايگاهي ارزشمند دارد؛ چرا كه از يك سو حافظ
ميراث فرهنگي و از سوي ديگر مؤثرترين ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش هاي اعتقادي ،
فرهنگي و ملي است.

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص76

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص32

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 21

مدیر مدیر

بارم بندی زیست شناسی (1)

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 50

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص13قدیم

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید