UA-125485935-1
دهم فارس ونگارش (1)

کتاب درسی فارسی ونگارش (1)

کتاب درسی فارسی ونگارش (1)

کتاب درسی فارسی ونگارش (1)

کد کتاب: 

210116

دوره تحصیلی: 

دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترك فنی و حرفه ایپایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترك پایه دهم

سال تحصیلی: 98-99

کتاب درسی فارسی ونگارش (1)

 

دوستان در این نوشته ،کتاب درسی فارسی و نگارش (1)

سال تحصیلی 99_1398قرار داده شده است.

فهرست مطالب این کتاب در زیر قرار دارد.

 
کتاب درسی فارسی ونگارش (1)  
کتاب درسی فارسی ونگارش (1)  
کتاب درسی فارسی ونگارش (1)  

رویکردی بر کتاب درسی فارسی ونگارش (1)

زبان فارسي، حافظ وحدت قوم ايراني و به تعبير دقيق و زيباي مقام معظم رهبري،
« رمز هويتّ ملي ماست ». زبان فارسي كيي از چند زبان فاخري است كه از گذشته هاي
دور، آثار ارزشمندي از آن برجاي مانده است. اين زبان كه دربردارنده ارزش هاي والاي
انساني است، قرن هاي متوالي، زبان رسمي و فرهنگي بخش وسيعي از جهان، از آسياي صغير
و بين النهرين و تمام شبه قارّۀ هندوستان بوده است. نه تنها ايرانيان علاقه مند كه بسياري
از غير ايرانيان اين زبان را فرا گرفته، به آن شعر سروده و كتاب نوشته اند.
آثار ادبي ايران، آيينۀ انديشه ها، باورها، هنرمندي ها و عظمت روحي و معنوي ملتي
است كه بالنده و شكوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته و به امروز رسيده است.
برگ برگ ادب و فرهنگ ايران زمين، جلوه گاه آثار منظوم و منثور فرهيختگان انديشه وري
است كه با بهره گيري از زلال فرهنگ اسلامي، آثاري ماندگار و پرمايه را به يادگار نهاده اند.
مطالعۀ دقيق و عميق اين آثار، جان را طراوت مي بخشد، روح را به افق هاي شفاف و
روشن پرواز مي دهد و ذهن و ضمير را شكوفا و بارور مي سازد. برنامۀ درسي زبان و ادبيّات
فارسي در نظام آموزشي ايران اسلامي، جايگاهي ارزشمند دارد؛ چرا كه از يك سو حافظ
ميراث فرهنگي و از سوي ديگر مؤثرترين ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش هاي اعتقادي ،
فرهنگي و ملي است.
در جهان امروز، نوشتن كيي از مهار تهاي بهتر زيستن است؛ توانايي بيان مقصود در
قالب نوشته، نياز اوّلية زندگي اجتماعي و مؤثرّترين راه ارتباطي در فضاي رسان ههاي نوپديد
است. هرکتاب، درحقیقت، تجرب های از نوشتن را به همراه دارد. خواندنِ دقیقِ کتا بهای
مناسب، م یتواند سرمشق درس تاندیشی و آسا ننویسی باشد. کتا بخوانی، یکی از شیو ههای
مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر توانای یهای ذهن و زبان است. نویسنده نيز با خواندن،
اندیشیدن و نوشتن، به آفرینش نوباو ةفکری خود دست م ییابد. به بيان ديگر، نوشتن، فرزندِ
خواندن است. هرچه بیشتر بخوانیم، توانای یهای ذهن ما بیشتر نیرو م یگیرد وکارِ نوشتن
برای ما آسا نتر می شود.

 

برای مشاهده کتاب درسی فارسی ونگارش (1) اینجا را کلیک کنید.

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

نوشته های مرتبط

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم مربوط به توان های گویا

مدیر مدیر

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (ریشه های معادله درجه دو)

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 43

مدیر مدیر

سوال امتحانی محاسبه ضابطه تابع

حل یک تست زیبای هندسه با استفاده ازرابطه فیثا غورس

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 17

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه