دهم فارس ونگارش (1)

کتاب درسی فارسی ونگارش (1)

کتاب درسی فارسی ونگارش (1)

کتاب درسی فارسی ونگارش (1)

کد کتاب: 

210116

دوره تحصیلی: 

دوره دوم آموزش متوسطهفنی حرفه ایدروس مشترک فنی و حرفه ایپایه دهم

دوره دوم آموزش متوسطهکار دانشدروس مشترک پایه دهم

سال تحصیلی: 98-99

کتاب درسی فارسی ونگارش (1)

 

دوستان در این نوشته ،کتاب درسی فارسی و نگارش (1)

سال تحصیلی 99_1398قرار داده شده است.

فهرست مطالب این کتاب در زیر قرار دارد.

 
کتاب درسی فارسی ونگارش (1)  
کتاب درسی فارسی ونگارش (1)  
کتاب درسی فارسی ونگارش (1)  

رویکردی بر کتاب درسی فارسی ونگارش (1)

زبان فارسی، حافظ وحدت قوم ایرانی و به تعبیر دقیق و زیبای مقام معظم رهبری،
« رمز هویتّ ملی ماست ». زبان فارسی کیی از چند زبان فاخری است که از گذشته های
دور، آثار ارزشمندی از آن برجای مانده است. این زبان که دربردارنده ارزش های والای
انسانی است، قرن های متوالی، زبان رسمی و فرهنگی بخش وسیعی از جهان، از آسیای صغیر
و بین النهرین و تمام شبه قارّۀ هندوستان بوده است. نه تنها ایرانیان علاقه مند که بسیاری
از غیر ایرانیان این زبان را فرا گرفته، به آن شعر سروده و کتاب نوشته اند.
آثار ادبی ایران، آیینۀ اندیشه ها، باورها، هنرمندی ها و عظمت روحی و معنوی ملتی
است که بالنده و شکوفا از گذرگاه حادثه ها و خطرگاه ها گذشته و به امروز رسیده است.
برگ برگ ادب و فرهنگ ایران زمین، جلوه گاه آثار منظوم و منثور فرهیختگان اندیشه وری
است که با بهره گیری از زلال فرهنگ اسلامی، آثاری ماندگار و پرمایه را به یادگار نهاده اند.
مطالعۀ دقیق و عمیق این آثار، جان را طراوت می بخشد، روح را به افق های شفاف و
روشن پرواز می دهد و ذهن و ضمیر را شکوفا و بارور می سازد. برنامۀ درسی زبان و ادبیّات
فارسی در نظام آموزشی ایران اسلامی، جایگاهی ارزشمند دارد؛ چرا که از یک سو حافظ
میراث فرهنگی و از سوی دیگر مؤثرترین ابزار انتقال علوم، معارف، ارزش های اعتقادی ،
فرهنگی و ملی است.
در جهان امروز، نوشتن کیی از مهار تهای بهتر زیستن است؛ توانایی بیان مقصود در
قالب نوشته، نیاز اوّلیه زندگی اجتماعی و مؤثرّترین راه ارتباطی در فضای رسان ههای نوپدید
است. هرکتاب، درحقیقت، تجرب های از نوشتن را به همراه دارد. خواندنِ دقیقِ کتا بهای
مناسب، م یتواند سرمشق درس تاندیشی و آسا ننویسی باشد. کتا بخوانی، یکی از شیو ههای
مناسب برای رشد اندیشه و افزودن بر توانای یهای ذهن و زبان است. نویسنده نیز با خواندن،
اندیشیدن و نوشتن، به آفرینش نوباو هفکری خود دست م ییابد. به بیان دیگر، نوشتن، فرزندِ
خواندن است. هرچه بیشتر بخوانیم، توانای یهای ذهن ما بیشتر نیرو م یگیرد وکارِ نوشتن
برای ما آسا نتر می شود.

 

برای مشاهده کتاب درسی فارسی ونگارش (1) اینجا را کلیک کنید.

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص105

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 22

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 20

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید