دهمرشته انسانیمنطق دهم

کتاب درسی منطق دهم

کتاب درسی منطق دهم

کتاب درسی منطق دهم

کتاب درسی منطق دهم

دوستان در این نوشته کتاب درسی منطق دهم قرار دادم.

کتاب درسی سال98 اینجا را کلیک کنید.

کتاب درسی منطق سال 1401_1400 اینجا را کلیک کنید.

در زیر فهرست مطالب این کتاب را می بینید.

کتاب درسی منطق دهم

رویکردی بر کتاب درسی منطق:

1- منطق درسی است که در تمامی بخش های زندگی کاربرد دارد، بنابراین آموختن
آن بر زندگیمان  تأثیرگذار است.
2 -منطق ساختاری قانونمند دارد و درسی است که بیش از آنکه نیازمند حفظ کردن
باشد، نیازمند فهمیدن است.
3 -این درس نیازمند تمرین و کسب مهارت است؛ بنابراین

لازم است تمرین های کتاب با دقت کافی و با بهره مندی از توانایی های خودتان انجام دهید.

4- تأکید این کتاب بر نگرش کاربردی به منطق است و کوشیده است عملاً نشان
دهد که چگونه می توان منطق را در علوم دیگر به کار گرفت. شما مطالب متنوعی یاد می گیرید.

5- این کتاب به شیوۀ فعالیت محور نگاشته شده است. بدین جهت در مواردی تعریف
برخیا ز اصطلاحات ذکر نشده یا در پاورقی ذکر شده است تاا ز حفظ کردن اصطلاحات
بدون فهم مطالب جلوگیری شود. در این موارد تأکید کتاب بر توانایی دانش آموزان در
حل تمرین های داده شده است و نه ارائۀ تعریفی از اصطلاحات ذکر شده در کتاب. از
دبیران محترم نیز درخواست می شود، بیشتر تأکید خود را در آزمون ها بر حل مسئله و
سؤالات کاربردی متمرکز کنند وا ز سؤالاتی که بر مبنای حفظ کردن تعریف اصطلاحات
کتاب هستند، کمتر استفاده نمایند.

6- درهر درس معمولاشما با چند پرسش روبرو می شوید تا ذهنشما را درگیر
کند؛ سپس در طول تدریس از کمک فکری و مشارکت شما استفاده می شود
تا در آن مبحث، راه حل منطق دانان برای پرهیز از خطای اندیشه آموزش داده شود.
در نهایت در هر قسمت با طرح تمرین های کلاسی، فهم افراد از مطالب خوانده شده
ارزیابی می شود.

7 -برخی از مباحث مطرح در کتاب، قابلیت طرح بحث های دامنه داری را دارند که
از سطح مورد نظر کتاب برای دانش آموزان پایۀ دهم فراتر هستند.

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص62

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 52

مدیر مدیر

بارم بندی درس هنر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص93

مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص16قدیم

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 51

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید