نگارش 3

کتاب درسی نگارش 3

کتاب درسی نگارش 3

دانلود کتاب درسی نگارش 3

دوستان در این نوشته

کتاب درسی نگارش سه مربوط به پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه

براتون قرار دادم.

شما میتوانید کتابدرسی نگارش سه

را از اینجا دانلود کنید.

کتاب درسی نگارش 3

پیش گفتار مولفین:

زبان فارسی، حافظ وحدت اقوام ایرانی و ابزار انتقال فرهنگ ایرانی اسلامی است و

به تعبیر دقیق و زیبای مقام معظم رهبری، « رمز هویت ملی ماست

پایایی، پویایی و گسترش این زبان به آفرینشِ متن های ماندگار وابسته است.

قله های سرافرازی چون فردوسی، مولوی، سعدی و حافظ

از آفریدگاران بزرگ متون ارزشمند فارسی هستند.

اگر زبان را دارای دو جنبۀ گفتاری و نوشتاری بدانیم،

معمولا زبان نوشتاری نزداکثر افراد اهمّیت بیشتری از زبان گفتاری دارد،

زیرا نوشتار سنجیده تر از گفتار است و هنگام نوشتن امکان تأمل،

سنجش و تجدید نظر بیشتر وجود دارد.

از طرفدیگر آثار معتبر ادبی و متون مذهبی و میراث فرهنگی از راه نوشتار در دسترس جامعه قرار می گیرد.

هرکتاب، درحقیقت، تجربه ای از نوشتن را به همراه دارد. خواندنِ دقیقِکتاب های مناسب، می تواند سرمشق درست اندیشی و آسان نویسی باشد؛ به بیان دیگر نوشتن، فرزند خواندن است و هرچه بیشتر بخوانیم، توانایی های ذهن مابیشتر و نوشتن برای ما آسان تر می شود.

کتاب درسی نگارش سه شامل شش درس است که با آموزشِ سال های گذشته پیوند داشته و

در جهت تکامل آنها سازمان دهی شده است.

مجموعۀ درس های کتاب در دو حوزه ارائه می شود:

نخستین حوزه قلمرو ادب است؛ شامل خاطره نگاری، قطعه و نثر ادبی.

حوزۀ دوم قلمرو نوشته های ساختارمند و علمی است؛ شامل نامه نگاری و مقاله نویسی.

در این کتاب نیز به سیاق کتاب های نگارش پیشین، نویسنده برای نوشتن،

مراحل پیش از نوشتن، نوشتن و پس از نوشتن را طی می کند؛

به بیان دیگر همۀ فرایند های تولید متن که در سال های گذشته آموختیم، در این کتاب نیز لازم است.

در هر درس، بعد از متن آموزشی، کارگاه نوشتن در سه بخش «تشخیص » ، «تولید متن » ، «ارزیابی »

همراه با آموزش مهارت های «حکایت نگاری مَثَل نویسی وشعرگردانی سازماندهی شده است.

فعالیت های «کارگاه نوشتن » با نظمی علمی و آموزشی به دنبال هم آمده اند:

فعّالیت شمارۀ یک با هدف تقویت توانایی بازشناسی و تشخیص،

فعّالیت شمارۀ دو با هدف تقویت توانایی نوشتن و تولید متن و

فعّالیت شمارۀ سه با هدف تقویت داوری و توانایی بررسی، تحلیل و نقدنویسی طرّاحی شده است.

«حکایت نگاری »، بخشی دیگر از فعّالیت هاست.

در حکایت نگاری، تأکید بر بازنویسی به زبان ساده و ساده نویسی است.

« مَثَل نویسی »، تمرینی برای بازآفرینی و گسترش مثل است.

در مثل نویسی، دانش آموزان با افزودنِ شاخ و برگ به اصل مثل، نوشتۀ جدیدی را خلق می کنند.

« شعرگردانی »، از دیگر فعّالیت های نگارشی است که

موجب تحکیم آموزه های ادبی و تقویت توانایی بازگردانی مفاهیم بلند ادبی به نثر معیار فارسی می شود.

حکایت، مثل و شعر

در بارورسازی ذهن و زبان و پرورش حافظه و تقویتِ خوب سخن گفتن و زیبا نوشتن، بسیار مؤثرّ است.

دربارۀ ارزشیابی این کتاب باید یادآور شویم

که رویکرد برنامه و محتوای کتاب، « مهارتی » است؛ 

یعنی برای کسب مهارت نوشتن، ضروری است فرایند آموزش،

زایش و بارش فکری، سازماندهی ذهنی، تولید، تمرین و تکرار طی شود.

بدین سبب این درس، کاملاً مهارتی و عملی است و در ارزشیابی از آن،

جایی برای طرح پرسش های دانشی و حفظ کردنی نیست.

یکی از اصلی ترین دلایل کم بودن حجم و تعداد درس ها هم همین است؛

کمتر حرف بزنیم و بیشتر به نوشتن، فرصت بدهیم.

گروه زبان و ادب فارسی
دفتر تألیف کتاب های درسی عمومی و متوسطۀ نظری

 

کتاب درسی ریاضی وآمار سه کتاب درسی ریاضی سه کتاب درسی حسابان دو

 

دفتر تالیف کتب دبیرستانی متوسطه دوم

 

دیدگاهی بنویسید