رشته ریاضیهندسه 2یازدهم

کتاب درسی هندسه دو

کتاب درسی هندسه دو

کتاب درسی هندسه دو

کتاب حاضر در راستای برنامهٔ درسی ملی و در ادامهٔ تغییر کتاب های ریاضی دورهٔ دوم متوسطهکتاب درسی هندسه دو
تألیف شده است. همانند پایه های قبلی، ساختار کتاب براساس سه محور اساسی فعالیت، کار
موقعیت هایی برای یادگیری و ارائهٔ  فعالیت ها در کلاس و تمرین قرار گرفته است.

از این میانمفاهیم جدید ریاضی فراهم می کنند و این امر مستلزم مشارکت جدی دانش آموزان است.

البته معلم هم در این میان نقشی مهم برای راهنمایی و هدایت کلی فعالیت ها به عهده دارد.

با توجه بهاین که کتاب برای دانش آموزان سطح متوسط طراحی شده است، با درنظر گرفتن شرایط مختلف،امکان غنی سازی فعالیت ها و یا ساده سازی آنها به وسیلهٔ معلم وجود دارد.

در هر حال تأکیداساسی مؤلفان، محور قرار دادن کتاب درسی در فرایند آموزش است.

در همین راستا توجه بهانجام فعالیت ها در کلاس درس و ایجاد فضای بحث و گفت وگو و دادن مجال به دانش آموز برایکشف مفاهیم به طور جدی توصیه می شود.


زمان کلاس درس نباید به مباحثی خارج از اهداف کتاب درسی اختصاص یابد.

همچنین نبایدآزمون های مختلف خارج از مدرسه مبنای آموزش مفاهیم در کلاس درس واقع شوند، بلکه این
کتاب درسی است که سطح و سبک آزمون ها را مشخص می کند.

درس هندسه از دیدگاه خیلی از دانش آموزان سخت ترین درس سال سوم هست اما واقعا اینطور نیست . این درس میتواند بسیار جذاب تر باشد! حل مسئله هندسه زمان زیادی میبرد بنابراین شما نیاز به حوصله دارید اگر در هندسه صرفا قضایا را حفظ کنید مطالب سریعا از ذهن شما پاک خواهد شد.

پس سعی کنید همه قضایا را به طور کامل و دقیق اثبات کنید.

بهترین راهِ آن است که به طور کامل مطالب کتاب درسی را مطالعه کنید و مباحث را یاد بگیرید و سپس قضیه را در ذهن خود و روی کاغذ مرور کنید.

 

کتاب درسی هندسه دومخصوص  رشته ریاضی پایه یازدهم است وشامل سه فصل زیر می باشد:

فصل اول: دایره

فصل دوم: تبدیل های هندسی و کاربردها

فصل سه: روابط طولی در مثلث ها

می توانید فایل کامل این کتاب را از اینجا دانلود کنید.

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 34

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 41

مدیر مدیر

بارم بندی نگارش (1)

ترکیب توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

کتاب درسی هندسه 3

ضرب و تفاضل مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

دیدگاهی بنویسید