دهمدهم انسانیهنر

کتاب درسی هنر

کتاب درسی هنر

 

دوستان در این نوشته کتاب درسی هنر قرار دادم.

کتاب سال 1401_1400را از اینجا دانلود کنید.

در زیر فهرست این کتاب قرار دارد.

کتاب درسی هنر

 

رویکرددی بر درس هنر:

در سال هاي گذشته سعي كرديم به شما كمك كنيم تا زيبايي هاي محيط پيرامونتان را بهتر ببينيد و با توجه به استعدادها، توانايي ها و
علايق خود در رشته هاي مختلف هنری، به خلق زيبايي ها بپردازيد.اگر سواد را بيان معنا و انتقال آن به ديگران بدانيم، حجم عظيمي از
اين انتقال معنا نه تنها از طريق خواندن، نوشتن و حساب، كردن كه از طريق تجربۀ زيبايي شناسي صورت مي گيرد و تنها اين تجربه است
كه به زندگي معنا و مفهوم مي دهد. كسي كه اوج زيبايي هاي طبيعت و عظمت خلقت پروردگار را درك كرده باشد، زيبايي خيرهك ننده
كاشيك اري هايا صفهان را قدر بگذارد، خط شكسته و نستعليق را بشناسد ،مولوي، خيام و حافظ را زير لب زمزمه كند و در برابر آواهاي دل انگيز سكو ت اختيار كرده، گوش فرا دهد، اين فرد به درستي زندگي خواهد كرد.

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص89

مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 39

حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک تشابه مثلث ها

مدیر مدیر

کتاب درسی نگارش یک

مدیر

کتاب درسی هندسه یک

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 27

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید