آمار و احتمال گام به گام آمار واحتمال فصل دو مبانی احتمال

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص41

گام به گام آمار و احتمال فصل دو صفحه 41

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص41

دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص41 

( حل فعالیت وکاردرکلاس ص41و42و43 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

مبانی احتمال

جواب:در جعبه اول 60 درصد در جعبه دوم ۶۵درصد لامپها سالمند پس بهتر است جعبه دوم را انتخاب کند

 

جواب:جعبه دومی

جواب:

گام به گام آمار و احتمال فصل دو صفحه 41

 

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص41

جواب: شبنم

خلاصه درس:

آمار و احتمال به چه کار می آیند؟
فرض کنید کارشناسان یک کارخانهٔ تولید لوازم خانگی م یخواهند برای سال آینده، تغییراتی درمیزان تولید کالاهای کارخانه

به وجود آورند؛ آنها باید مشخص کنند که سرمایهٔ کارخانه به چه نسبت هاییصرف تولید یخچال، کولر، اجا قگاز و… شود.

با توجه به اینکه آنها در مورد آنچه در آینده رخ خواهدداد، اطمینان ندارند، چگونه م یتوانند در این مورد تصمیمی درست بگیرند؟

چگونه می توانند از بین دوپیشنهاد مختلف، یکی را بر دیگری ترجیح دهند؟
ابزارهای حلّ چنین مسائلی، که با نا آگاهی نسبی از شرایط و یا وقایع آینده همراه است، علم آمارو علم احتمال است.
به کمک علم آمار م یتوان اطلاعات سا لهای گذشته کارخانه را به درستی جمع آوری کرد و از آنها
در سال « توصیفی مناسب از وضعیت تقاضای کالاهای مختلف به دست آورد و سپس به سؤا لهایی مانند
در سالآینده تقاضای یخچال، کولر، اجا قگاز و… چگونه خواهد بود؟پرداخت. در قدم بعدی، علم احتمالکمک می کند که به بهترین تصمیم ممکن برسیم.

به طور خلاصه بخشی از این دو علم به نوعی در جهت عکس هم اند: آ نگاه که با جامع های ناشناخته

سر و کار داریم، شناختن جامعه با استفاده از نمون هها و داد هها یک کار آماری است، ولی اگر جامعه رابا جزئیات مورد نیاز بشناسیم و بخواهیمبدانیم نمونه هایی از آن جامعه چگونهخواهند بود، علم احتمال به کمک ما می آید. 

 

صفحه 37 گام به گام آمار و احتمال فصل دو درس یک صفحه38

کتاب درسی آمار واحتمال

 

نوشته های مرتبط

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص98

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص82

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص14

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص46

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص30

منطق ریاضی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ارسال دیدگاه