UA-125485935-1
آمار و احتمال احتمال غیر هم شانس گام به گام آمار واحتمال فصل دو

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص48

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص48

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص48

دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص48 

( حل فعالیت ص48وص49 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-پیشامد ساده

2-احتمال غیر هم شانس

جواب: {3,2,1}=s

\( A={1} \Rightarrow P(A)= \frac{3}{6} \)

خیر-چون حالت ها هم شانس نیستند

\( P(3)= \frac{1}{6} \)

\( P(2)= \frac{2}{6} \)

خیر- با توجه به محاسبات انجام شده در می یابیم که احتمال وقوع این پیشامد ها برابر نیستند 

\( P(1)+P(2)+P(3)= \frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} =1 \)

\( P(D)= \frac{5}{6} =P(1)+P(2) \)

خلاصه درس:

نتایج بسیاری از آزمایش ها و اتفاق هایی که درآینده رخ می دهند، از قبل مشخص نیست،

ولی می توان شانس یا احتمال وقوع آنها را از قبل تعیین کرد؛

مثلاً در پرتاب یک تاس سالم، شانس مشاهدهٔ هرکدام از اعداد با یکدیگر برابر است،ولی

در مسابقه های گروهی، شانس قهرمانیتیم ها، لزوماً با یکدیگر برابر نیست.

پیشامد ساده:

هر زیرمجموعه تک عضوی از فضای نمونه ای را یک پیشامد ساده می گوییم.

احتمال غیر هم شانس:

هرگاه حداقل دو پیشامد ساده از فضای نمونه ای{S= {s1, s2, …, sn احتمال نابرابر داشته باشند،

sرا فضای نمونه ای با احتمال غیرهم شانس می گوییم.

در احتمال غیرهم شانس نیز مانند احتمال هم شانس که در سال های گذشته خوانده ایم، خواص زیر برقرارند:

 

در فضای نمونه ای متناهی با احتمال غیرهم شانس ،اگر{S= {s1, s2, …, sn فضای نمونه ای و{A= {a1, a2, …, یک زیرمجموعه kعضوی sباشدهمواره داریم:

1-​\( 0 \le P(A) \le 1 \)

2-​\( P(S) = 1 \)

3-​\( P(A) = P({a_1}) + P({a_2}) + …P({a_n}) \)

با استفاده از خاصیت ٢ و  ٣می توانیم نتیجهٔ زیر را بگیریم:

P (S ) = P (s1) + P (s2) + … + P (sn) = 1

صفحه 46 گام به گام آمار و احتمال فصل دو درس دو صفحه 47

کتاب درسی آمار واحتمال

 

نوشته های مرتبط

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص38

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص116

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص5

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص70

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص97

احتمال در پرتاب سکه گزینه دو 96

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید