آمار و احتمالگام به گام آمار واحتمال فصل دومبانی احتمالیازدهم

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص66

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص66

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص66

دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص66

( حل تمرین ص66 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-احتمال شرطی

2-قانون ضرب احتمال 

3-قانون بیز

خلاصه درس:

در مسائلی که در آنها با عدم قطعیت و احتمال سر و کار داریم، گاهی با سؤا لهایی شرطی مواجه هستیم اگر فردا برف ببارد،

چقدر احتمال دارد راه برخی روستاهای دهستان های شهرستان کنگاور مسدود شودر راننده ای از کمربند ایمنی استفاده نکند،

چقدر احتمال دارد پس از  تصادف، دچار نقص عضو شوداگر دانش آموزی در سال یازدهم موفق به کسب معدل بالای 18شود،

چقدر احتمال دارد که در سال گذشته معدلش زیر 15 بوده باشد

در همهٔ این موارد با دو پیشامد مختلف سر و کار داریم و فرض می کنیم یکی از آنها رخ داده است و

می خواهیم بدانیم احتمال رخ دادن دومی چه تغییری کرده است.

احتمال شرطی:

فرض کنید پیشامد B با احتمال مثبت رخ داده است. احتمال پیشامد A به شرط B را به صورت P(A|B) می‌نویسیم و می‌خوانیم احتمال A به شرط B. این احتمال به صورت زیر تعریف می‌شود.

P(A|B)=P(A∩B)P(B); P(B)>0

با توجه به این تعریف، اگر P(B)=0، احتمال شرطی تعریف نشده است.

همانطور که در تصویر دیده می‌شود، به نظر می‌رسد، با اطلاع از وقوع پیشامد B، فضای نمونه از S به B تقلیل پیدا کرده است و احتمال پیشامد A باید براساس فضای نمونه جدید محاسبه شود.

می‌توان نشان داد که احتمال شرطی نیز یک تابع احتمال است. یعنی در اصول تابع احتمال که توسط کولموگروف معرفی شد، صدق می‌کند. گفتنی است که اصول احتمال در مطلب آزمایش تصادفی، پیشامد و تابع احتمال معرفی شده‌اند.

برای نشان دادن موضوع یاد شده این اصول را برای احتمال شرطی بررسی می‌کنیم:

اصل اول– احتمال شرطی نامنفی است. بنا به تعریف احتمال شرطی، مشخص است که در رابطه ذکر شده، مخرج نامنفی و صورت نیز نامنفی است. در نتیجه نسبت این دو قسمت نیز نامنفی خواهد بود.

اصل دوم– مقدار احتمال شرطی برای فضای نمونه باید برابر با ۱ باشد. یعنی:

وقتی شما برای اوّلین بار با فردی آشنا می شوید، پیش فر ضهایی از میزان صداقت او دارید.

در طول زمان که اعمال و رفتاراو را می بینید این پیش فر ضها به شکل مثبت یا منفی تغییر می کند.

اگر مربی ورزش دانش آموزی را تحت نظر بگیرد، در ابتدانسبت به توانایی او در ضربه زدن به توپ پیش فر ضهایی دارد و

هر چه بازی او را مشاهده کند، این پیش فر ضها تغییر می کند.
قانون بیز که از مهم ترین قوانین در علم احتمال است، این موضوع را به زبان ریاضی فرمول بندی می کند.

توماس بیز 1 آماردان، فیلسوف و کشیش انگلیسی است که به دلیل فرمول بندیحالت خاصی از قانون بیز، معروف شده است.

او البته هیچ گاه کارهایی که در، نهایت منجر به قانون بیز شد را منتشر نکرد؛ بلکه بعد از مرگش ریچارد پرایس 2

فیلسوف و ریاضیدان اهل ولز پس از ویرایش یادداشت های بیز آنها را منتشرکرد.

قانون بیز:

فرض کنید ​\( {B_n},….,{B_2},{B_1} \)​پیشامدهایی با احتمال ناصفر باشند که فضای نمونه را افرازمی کنند. در این صورت،برای هر پیشامد دلخواهAو​\( i \le n \)​:

\( P({B_i}\left| {A) = \frac{{P({B_i})P(A\left| {{B_i})} \right.}}{{P(A)}}} \right. \)

این قانون توضیح م یدهد که چگونه​\( {P({B_i})} \)​بعد از مشاهدهٔ رخ دادن پیشامدA،به​\( {P(A\left| {{B_i})} \right.} \)​ها تبدیل می شوند.گاهی قانون بیز را به شکل زیر می نویسند:

\( P(A\left| {{B_i})} \right. = \frac{{P({B_i})P(A\left| {{B_i})} \right.}}{{\sum\limits_{k = 1}^n {P({B_k})P(A\left| {{B_k})} \right.} }} \)

هدف از این نوع نوشتن قانون بیز این است که تصریح شود در یک مسئلهٔ مربوط به قانون بیز معمولا داد ههای موجود​\( {P({B_k})} \)​هاو​\( {P(A\left| {{B_k})} \right.} \)​ها هستند.توجه کنید که آنچه در مخرج عبارت سمت راست آمده است، طبق قانون احتمال کل، همان

\( P(A) \)​می باشد.

ساده ترین حالت قانون بیز وقتی است کهn=2می باشد .که در این صورت ​\( {B_2},{B_{_1}} \)​دو پیشامد متمم اند.

فرض کنید Bپیشامدی باشد که احتمال آن مخالف صفر و یک است. در این صورت، برای هر پیشامد دلخواه A داریم:

\( P(B\left| {A) = \frac{{P(B)P(A\left| {B)} \right.}}{{P(A)}} = \frac{{P(B)P(A\left| {B)} \right.}}{{P(B)P(A\left| {B) + P(B’} \right.)P(A\left| {B’)} \right.}}} \right. \)

 

صفحه 63 گام به گام آمار واحتمال فصل دو درس سه صفحه 65

کتاب درسی آمار واحتمال

 

آیتم های مشابه

معادله درجه دوم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 50

مدیر مدیر

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص33

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 26

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 11

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 33

دیدگاهی بنویسید