گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص۶۷

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص67

 

دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص67

( حل فعالیت ص67وص68 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-پیشامد های مستقل

2-پیشامدهای وابسته

 

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص67
گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص67
گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص67
گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص67
گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص67
گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص67
گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص67

جواب: خیر

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص67
گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص67
گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص67

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص67

 

دنیایی که در آن زندگی می کنیم، سرشار از وقایعی است که به یکدیگر وابسته اند؛ مثلاً سونامی های بزرگ پس از زلزله های عظیم در داخل دریا اتفاق می افتند. بسیاری از رفتارهای انسانی نیز بهیکدیگر وابسته اند؛ به عنوان مثال، اخلاق نیکوی یک فرد و روابط اجتماعی او به یکدیگر وابسته اند.از سوی دیگر بعضی از رخداد ها به یکدیگر وابسته نیستند و اصطلاحاً، مستقل از یکدیگرند. آیاگروه خونی شما به گروه خونی دوستتان وابسته است؟ البته تشخیص وابستگی و یا مستقل بودنخیلی از پیشامدها، واضح نیست و به ابزاری دقیق برای بررسی آنها نیاز داریم.

 

پیشامد های مستقل و وابسته:

پیشامدهای مستقل در حالت کلی اگر (P(A│B برابر با (P(A باشد، A از B مستقل است.به عبارت دیگر،

پیشامد های AوBرا مستقل می گوییم، هرگاه وقوع یکی از آنها در احتمال وقوع دیگری تأثیری نداشته باشد. به

عبارت دیگر دو پیشامدB و Aمستقل اند، اگر و تنها اگر​\( P(A \cap B) = P(A)P(B) \)

دو پیشامدی که مستقل نباشند، وابسته نامیده می شوند.

اگر​\( P(A) \)​و​\( P(B) \)​ناصفر باشند، برقراری تساوی​\( P(A\left| {B) = P(A)} \right. \)​و یا تساوی

\( P(B\left| {A) = P(B)} \right. \)​نیز مستقل بودنAوBنتیجه می دهد.در فعالیت بالا،\( P(A\left| {B) = P(A)} \right. \)بنابراین، پیشامدهایAوBمستقل اند. مستقل بودن این دو پیشامد، یعنی رو آمدنسکه و 6 آمدن تاس، بدون محاسبه احتمال ها نیز قابل مشاهده است، ولی مستقل بودن از پیشامدها چندان واضح نیست

صفحه 65 گام به گام آمار واحتمال فصل دو درس چهار صفحه 66
مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص47

کتاب درسی آمار واحتمال

 

مطالعه بیشتر