آمار توصیفیآمار و احتمالگام به گام فصل سه آمار واحتمالیازدهم

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص82

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص 82

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص82

دوستان در این نوشته ، گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص82

( حل تمرین ص 82 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-طبقه بندی داده ها 

2-رسم جدول فراوانی با توجه به داده ها

3-استخراج اطلاعات از جدول فراوانی

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص 82
گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص 82
گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص 82

جواب: 200 نفر 

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص 82
گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص 82
گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص 82

جواب: 1/5%

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص 82
گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص 82
گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص 82
گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص 82

خلاصه درس:

بعد از گرد آوری داده ها، به تنظیم، رده بندی و خلاصه کردن آنهامی پردازیم. به این منظور می توان از روش های زیر استفاده نمود:

الف) تنظیم وطبقه بندی داده ها در یک جدول به نام جدول فراوانی

ب) رسم کردن نمودارهای مختلف براساس مقادیر جدول فراوانی

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص82

داده ها:

واقعیت هایی دربارهٔ یک شیء یا فردند که در محاسبه، برنامه ریزی و پیش بینی به کار می روند.

متغیر:

هر ویژگی از اشیا یا اشخاص، که در اعضای جامعه یکسان نیست و معمولاً از یک عضو به عضو دیگر تغییر
می کند را متغیر می گویند و عددی که به آن ویژگی یک عضو نسبت داده می شود را مقدار متغیر، یا مشاهده می گویند.

فراوانی یک داده:

تعداد دفعاتی که هر داده مشاهده می شود را فراوانی آن داده می گویند.

در آمار برای تکرار پیشامدهای حاصل از یک آزمایش، فراوانی تعریف می‌کنند. 

فراوانی مطلق یک داده، به تعداد دفعات تکرار آن داده گفته می‌شود.
فراوانی نسبی یک داده:

با تقسیم فراوانی هر داده به تعداد کلّ داده ها، فراوانی نسبی آن داده به دست می آید.
اگر فراوانی نسبی داده ها در 100 ضرب شود، آن گاه درصد داده ها به دست می آید.

تاریخچۀ علم آمار و علم احتمال

علم آمار تاریخچه ای بسیار طولانی دارد؛ منشأ ظهور آمار به صورت توصیف اطلاعات را می توان سرشمار ی هاییکه حدود 4000 سال قبل از میلاد مسیح توسط بابل یها و مصر یها و بعداً توسط امپراتور یهای روم و ایران درباره اطلاعات مربوط به زاد و ولد و دارائ یهای افراد جامعهٔ زیر سلطهٔ خود انجام می گرفته، به حساب آورد.

در قرن 14 میلادی برای محاسبه نرخ بیمه، جمع آوری اطلاعات دربارهٔ تولد و وفات و حوادث رایج شد.

در اواسط قرن 17 مطالعات آماری به صورت توصیفی انجام می گرفت. مثلا گرونت با مطالعهٔ تعداد متولدین کشف

نمود که تعداد پسرها کمی از تعداد دخترها بیشتر است، اما سا لهای اول زندگی تعداد بیشتری از پسرها فوت می کنند.

استفاده از علم احتمال در آمار، در اواخر قرن 17 شروع شد. در این مورد می توان به مطالعات مندل درمورد قانون وراثت اشاره کرد.

 

صفحه 80 گام به گام آمار واحتمال فصل سه درس یک صفحه81

کتاب درسی آمار واحتمال

 

آیتم های مشابه

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص32

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص127

بارمبندی درس دين و زندگي 2

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص55

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص61

سوال امتحانی تابع همانی

دیدگاهی بنویسید