آمار و احتمالگام به گام فصل سه آمار واحتمالمعیارهای گرایش به مرکزیازدهم

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص89

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص88

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص89

دوستان در این نوشته ، گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص89

( حل کار در کلاس ص 89 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-میانگین

2-مد یا نما داده

3-روش محاسبه مد

جواب: بله چون اعداد فاصله زیادی از هم دارند 

جواب: میانه

جواب: مد

خلاصه درس:

مد یا نما داده ها:

داده ای که بیشترین فراوانی را داشته باشد، مد یا نما داده ها نام دارد.

اگر در داده هایی، همهٔ داده ها یک فراوانی داشته باشند، آن گاه این داده ها مد ندارند.

اگر در داده هایی، دو داده بیشترین فراوانی را داشتهباشند، آن گاه این داده ها دو مد دارند.

مُد (نما) (به انگلیسی: Mode) در آمار و ریاضیات، به ارزش یا مقداری که بیشترین بار (تکرار) در یک مجموعه داده آماری رُخ دهد (اتفاق افتد) گفته می‌شود. مد نوعی سنجش گرایش به مرکز است. مد یک توزیع احتمال گسسته مقداری همچون x می‌باشد که بیشترین مقدار تابع جرم احتمال را می‌گیرد. مد برای توزیع احتمال پیوسته مقدار x می‌باشد که تابع چگالی احتمال حداکثر مقدار است بنابراین مد در قله است.

مد یکتا نیست گاهی اوقات توابع چگالی احتمال در چندین نقطه مقادیر دارای حداکثر مقدار هستند.وقتی تابع چگالی احتمال چندین حداکثر محلی دارد به تمام این نقاط مد گفته می‌شود. این اصطلاح هم در احتمالات برای یک توزیع احتمالی و هم در آمار برای یک مجموعه داده آماری نمونه‌برداری شده‌استفاده می‌گردد. کلمه مد از زبان فرانسه گرفته شده‌است و بیشترین تکرار -از یک صفت- در بین مقادیر صفت می‌باشد.

روش یافتن مد

برای یافتن مد، ابتدا اعداد را مرتب می کنیم، سپس تعداد هر عدد را بدست می آوریم. عددی که بیشتر از همه موجود باشد، مد است.

مثال:

3, 7, 5, 13, 20, 23, 39, 23, 40, 23, 14, 12, 56, 23, 29

اگر اعداد ذکر شده را مرتب کنیم، به ترتیب زیر خواهند بود:

3, 5, 7, 12, 13, 14, 20, 2323, 2323, 29, 39, 40, 56

مرتب کردن اعداد باعث می شود تعداد هر عدد را براحتی بدست آوریم.

در این مورد، مد برابر 23 است.

 

 

صفحه 87 گام به گام آمار واحتمال فصل سه درس دو صفحه 88

کتاب درسی آمار واحتمال

 

آیتم های مشابه

احتمال غیر هم شانس در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 31

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 14

تبدیل طولهای مبحث انتقال در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

سوال امتحانی تعریف تابع

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 64

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید