گام به گام فصل سه آمار واحتمالمعیارهای پراکندگی

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص93

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص93

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص93

دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص93

( حل فعالیت ص 93 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-انحراف معیار

2- واریانس

جواب: 22/2

جواب: 5 نقطه بالا و 8 نقطه پایین و روی خط نقطه ای وجود ندارد

جواب: هرچه نقاط به خط قرمز نزدیک تر باشند نشان دهنده ان است که میانگین به قیمت های واقعی نزدیک تر است 

جواب : محاسبه میانگین فاصله قیمت ها از میانگین 

خلاصه درس:

دیدیم پراکندگی قیمت گوشت قرمز یعنی اینکه قیمت گوشت قرمز در هریک از شهرستان های استان تهران چقدر
از میانگین قیمت دورتر است. برای معرفی معیار مناسب یک راه حل ابتدایی این است که تک تک قیمت ها را از
میانگینشان کم کنیم. این تفاضل ها را انحراف از میانگین می نامیم. مجموع انحراف از میانگین ها برابر با صفر خواهد
شد و این به دلیل آن است که برخی از داده ها از میانگین بزرگ تر و برخی دیگر کوچک ترند در نتیجه مقادیر مثبت و
منفی حاصل می شوند که مجموع آنها همدیگر را خنثی می کنند. برای رفع این مشکل، قدر مطلق انحراف از میانگین
داده ها در نظر گرفته می شود. میانگین این مقادیر می تواند معیاری برای سنجش پراکندگی داده ها باشد، اما کار کردن
با قدر مطلق کار آسانی نیست. از این رو، توان دوم انحراف از میانگین داده ها در نظر گرفته می شود.

در آمار، یک معیار سنجش برای میزان پراکندگی داده ها حول میانگینشان، انحراف معیار است.
انحراف معیار به صورت زیر محاسبه می شود:

انحراف معیار:

\( \sigma = \sqrt {\frac{{\sum\limits_{i = 1}^n {{{({x_i} – \overline x )}^2}} }}{n}} = \sqrt {\frac{{{{({x_1} – \overline x )}^2} + {{({x_2} – \overline x )}^2} + … + {{({x_n} – \overline x )}^2}}}{n}} \)

 

که در آن ​​\( {{x_i} – \overline x } \)​انحراف معیار iام از میانگین داده ها می گویند.

واریانس داده ها :

توان دوم انحراف معیار داده ها را واریانس داده ها گویند و آن را با نماد​\( {\sigma ^2} \)​نشان می دهند.

اگر انحراف معیار مجموعه داده ها عدد کوچکی باشد، بدین معناست که پراکندگی داده ها حول میانگینشان کم و درنتیجه
داده ها به هم نزدیک تر است و اگر انحراف معیار مجموعه داده ها عددی بزرگ باشد، بدین معناست که پراکندگی داده ها
حول میانگینشان ،زیاد و درنتیجه داده ها از هم دورتر است.

صفحه 89 گام به گام آمار واحتمال فصل سه درس سه صفحه 90

کتاب درسی آمار واحتمال

 

آیتم های مشابه

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص97

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص99

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص95

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص81

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص100

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص84

دیدگاهی بنویسید