آمار استنباطی آمار و احتمال گام به گام فصل چهار آمار واحتمال گردآوری داده ها یازدهم

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص 104

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص104

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص 104

دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص 104

( حل فعالیت و کاردرکلاس ص104 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-جامعه آماری

2-نمونه

3-آمارگیری

حل تمرین آمار و احتمال فعالیت 104

جواب:

خیر-خیر-خیر

 

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 104

جواب:

یک واحد آماری-جامعه آماری-آماری جامعه- نمونه

خلاصه درس:

واحد آماری :

به هر یک از افراد یا اشیا می گویند که داده های مربوط به آنها در یک بررسیآماری گردآوری می شود.
مجموعهٔ کلّ واحدهای آماری را جامعۀ آماری 2 می نامند.

آمارگیری:

گردآوری داده ها به یکی از روش های ممکن
آمارگیر:

کسی که آمارگیری را انجام می دهد.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعهٔ آماری را که با روش مشخصی انتخاب شده باشد، یک نمونه می نامند.
نمونه گیری :

فرایند انتخاب نمونه ای از یک جامعه، به منظور تعمیم اطلاعات آن به جامعه است.

نمونه گیری تصادفی ساده :

نوعی روش نمونه گیری که در آن همهٔ واحدهای آماری برای انتخاب شدن در نمونه،احتمال یکسان دارند.

نمونه گیری خوشه ای :

نمونه گیری که در آن، واحدهای نمونه گیری اوّلیه در جامعه، گروه ها یا خوشه ها باشند. سپسهمهٔ واحدهای آماری خوشه های انتخاب شده را به عنوان نمونه درنظر می گیرم.

نمونه گیری طبقه ای :

روش نمونه گیری که در آن با طبقه بندی جامعه به زیرجامعه های مجزّا یک نمونهٔ تصادفی
ساده از هر طبقه انتخاب می شود.

نمونه گیری یا سامانمند  (سیستماتیک):

نوعی نمونه گیری طبقه ای است که در آن اندازه طبقات باهم برابر است.
فقط از طبقهٔ اوّل، واحد آماری به تصادف انتخاب می شود و با همان رویه از طبقات دیگر، این کار انجام می گیرد.

نمونه گیری احتمالی:

نمونه گیری است که همهٔ واحدهای آماری احتمالی معلوم برای انتخاب در نمونه داشتهباشد. و از روشی تصادفی برای انتخاب واحدهای نمونه استفاده شود.

اگر یک روش نمونه گیری از نمونه گیری ایده آل فاصله بگیرد و به سمتی خاص انحراف پیدا کند می گویند آن روش
نمونه گیری اریب است. لذا آمارشناسان تلاش می کنند تا با شناسایی منابع تولید اریبی، نمونه گیری ها را تا جایی که
می توانند نااریب کنند.

 

صفحه 99 گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس یک صفحه 100

کتاب درسی آمار واحتمال

 

نوشته های مرتبط

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 27

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 31

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص122

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 39

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 14

سوال امتحانی تابع رادیکالی

ارسال دیدگاه