گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص ۱۱۰

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص 110

دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص 110

( حل کاردرکلاس ص110 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

روش های آمارگیری

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص 110

پاسخ الف:

به دلایل دوستی بین افراد و این که ممکن است شخص آمارگیر نسبت به فردی حسن نظر داشته باشد و نسبت به فرد دیگری رابطه خوبی نداشته باشد رضا معمولاً نظر درستی ارائه نمی شود

پاسخ ب:

ممکن است فقط طرفداران سایت در نظر سنجی شرکت کنند و کسانی که با این نظر سنجی مخالفند، در نظرسنجی شرکت نکنند و در بسیاری از مواقع تعدادی از افراد وجود دارند که با وجود مخالف بودن رایشان حاضر به شرکت در نظرسنجی نیستند لدا جواب خوبی از این موضوع به دست نمی آید

 

اوج علم آمار استفاده از علم احتمال برای ابداع آمار استنباطی بوده است.

آمار استنباطی استخراج نتایجی براساس بخش کوچکی از داد ه ها در یک مسئله است که می توان آن را

به همه داد ه های آن مسئله تعمیم داد.

با وجودآنکه پایه های احتمال بر نظریه های ریاضی استوار شده است، ولی آمار را نمی توان به عنوان شاخه ایی از ریاضی در نظر گرفت.

آمارگیری: گردآوری داده ها به یکی از روش های ممکن

آمارگیر: کسی که آمارگیری را انجام می دهد.

آمارگیری زحمت زیادی برای آمارگیر دارد. آیا راه حل ساده تری برای انجام آن دارید؟ یکی از مرسوم ترین روش های
آمارگیری، استفاده از پرسش نامه است.

پرسش نامه شبیه همان جدولی است که هنگام ثبت نام در مدرسه، آن را تکمیل کرده اید.
واحدهای جامعه یا نمونه می توانند پرسش نامه تکمیل کنند.

اگر یک روش نمونه گیری از نمونه گیری ایده آل فاصله بگیرد و به سمتی خاص انحراف پیدا کند می گویند آن روش

نمونه گیری اریب است. لذا آمارشناسان تلاش می کنند تا با شناسایی منابع تولید اریبی، نمونه گیری ها را تا جایی که

می توانند نااریب کنند.

 

مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام هندسه دو فصل یک ص 11
صفحه 107 گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس یک صفحه 108

کتاب درسی آمار واحتمال

مطالعه بیشتر