UA-125485935-1
آمار استنباطی آمار و احتمال گام به گام فصل چهار آمار واحتمال گردآوری داده ها یازدهم

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص105

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص105

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص105

دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص105

( حل فعالیت  ص105وص106 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-جامعه آماری

2-نمونه

3-آمارگیری

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص105

جواب:

بله-بله

 

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص105

جواب:

بله

سوال:

می خواهیم میانگین نمرات ریاضی دانش آموزان شهر تهران را محاسبه کنیم. اگر فهرست همهٔ دانش آموزان را
نداشته باشیم، اما فهرست مدارس موجود باشد، نمونه گیری خوشه ای، راه مناسبی برای گردآوری داده هاست. اگر بودجهٔ کافی یا زمان لازم برای نمونه گیری تصادفی ساده نداشته باشیم آیا این روش مقرون به صرفه است؟

جواب:

بلی

 

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص105

جواب:

نمونه کیری چند مرحله ای

 

گام به گام آمار و احتمال فعالیت 105

 

جواب:

زمان-هزینه

 

خلاصه درس:

نمونه گیری تصادفی ساده :

نوعی روش نمونه گیری که در آن همهٔ واحدهای آماری برای انتخاب شدن در نمونه،احتمال یکسان دارند.

نمونه گیری خوشه ای :

نمونه گیری که در آن، واحدهای نمونه گیری اوّلیه در جامعه، گروه ها یا خوشه ها باشند. سپس
همهٔ واحدهای آماری خوشه های انتخاب شده را به عنوان نمونه درنظر می گیرم.

نمونه گیری طبقه ای :

روش نمونه گیری که در آن با طبقه بندی جامعه به زیرجامعه های مجزّا یک نمونهٔ تصادفی
ساده از هر طبقه انتخاب می شود.
علاقه مند به نمونه گیری از نمرات درس ریاضی دانش آموزان استان تهران هستیم. اگر فهرست همهٔ دانش آموزان را
در اختیار داشته باشیم، می توانیم از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده کنیم؛ ولی این روش نمونه گیری هیچ تضمینی ندارد
که دانش آموزان از تمامی شهرهای استان در نمونه حضور داشته باشند. در صورتی که اگر از هر شهر متناسب با تعداد
دانش آموزان آن شهر نمونه گیری تصادفی ساده انجام دهیم، مشکل قبلی رفع می شود. به عبارت دیگر از نمونه گیری طبقه ای
استفاده می کنیم. حال فرض کنید فقط فهرست مدارس را داشته باشیم. چه روش نمونه گیری را پیشنهاد می کنید؟ (راهنمایی:
شما می توانید از دو روش نمونه گیری پشت سر هم استفاده کنید.)

انجام نمونه گیری تصادفی ساده در عمل با دشواری هایی همراه است. اگر اندازه جامعهٔ بزرگ باشد، یعنی تعداد واحدهای آماری زیاد باشند، دسترسی به فهرستی از اعضای جامعه و دسترسی به اعضای انتخابی، دشوار و ممکن است هزینه بر باشد.

 

صفحه 100 گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس یک صفحه 104

کتاب درسی آمار واحتمال

 

نوشته های مرتبط

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص90

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص33

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 51

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 6

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید