UA-125485935-1
آمار استنباطی آمار و احتمال گام به گام فصل چهار آمار واحتمال گردآوری داده ها یازدهم

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص108

حل تمرین آمار و احتمال کار در کلاس 108

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص108

دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص108

( حل کاردرکلاس ص108 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص108

جواب:

ردیف اول:

شماره گذاری روی خرگوش ها و انتخاب احتمالی شماره ها

ردیف دوم:

دسته بندی افراد به گروه های مساوی و انتخاب تصادفی نفرات از گروه های متفاوت

ردیف سوم:

ابتدا چند واکنش انتخاب می شود و سپس از واگن‌های انتخابی نمونه در سطوح مختلف در واگن انجام می گیرد

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص108

جواب:

جواب اول:​\( \frac{20.4}{14.7} 

جواب دوم: دو و نیم برابر

خلاصه درس:

نمونه گیری احتمالی:

نمونه گیری است که همهٔ واحدهای آماری احتمالی معلوم برای انتخاب در نمونه داشته
باشد. و از روشی تصادفی برای انتخاب واحدهای نمونه استفاده شود.

واحد آماری :

به هر یک از افراد یا اشیا می گویند که داده های مربوط به آنها در یک بررسیآماری گردآوری می شود،واحد آماری می گویند.
مجموعهٔ کلّ واحدهای آماری را جامعۀ آماری  می نامند.

نمونه :

هر زیر مجموعه از جامعهٔ آماری را که با روش مشخصی انتخاب شده باشد، یک نمونه می نامند.
نمونه گیری:

به فرایند انتخاب نمونه ای از یک جامعه، به منظور تعمیم اطلاعات آن به جامعه می گویند.

نمونه گیری احتمالی:

نمونه گیری است که همهٔ واحدهای آماری احتمالی معلوم برای انتخاب در نمونه داشته باشد. و از روشی تصادفی برای انتخاب واحدهای نمونه استفاده شود.

نمونه گیری سیستماتیک  یا سامانمند،

نوعی نمونه گیری طبقه ای است که در آن اندازه طبقات باهم برابر است.فقط از طبقهٔ اوّل، واحد آماری به تصادف انتخاب می شود و با همان رویه از طبقات دیگر، این کار انجام می گیرد.

اوج علم آمار استفاده از علم احتمالبرای ابداع آمار استنباطی بوده است. آمار استنباطی استخراج نتایجی براساس بخش کوچکی از داد ه ها در یک مسئله است که می توان آن را به همه داد ه های آن مسئله تعمیم داد. با وجودآنکه پایه های احتمال بر نظریه های ریاضی استوار شده است، ولی آمار را نمی توان به عنوان شاخه ایی از ریاضی در نظر گرفت.

 

صفحه 104 گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس یک صفحه 107

کتاب درسی آمار واحتمال

 

نوشته های مرتبط

جبر مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 26

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص12

سوال امتحانی تابع خطی و زوج مرتب

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 45

مدیر مدیر

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 13

ارسال دیدگاه