آمار استنباطیآمار و احتمالگام به گام فصل چهار آمار واحتمالگردآوری داده هایازدهم

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص112

آمارگیری: گردآوری داده ها به یکی از روش های ممکن آمارگیر: کسی که آمارگیری را انجام می دهد.

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص112

دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص112

( حل فعالیت ص112وکاردرکلاس ص113 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

انواع روش های نمونه گیری

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص112

جواب

دسته بندی دانش آموزان در دسته های مشخص  به طوری که دانش آموزان را در دسته بندی با قد های متفاوت قرار دهیم سپس با توجه به دسته بندی انجام شده نمونه گیری را انجام دهیم یعنی شاید در این مورد روش خوشه ای مناسب باشد

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 113

 

جواب سوال ۱:

طراحی یک وب سایت و قرار دادن پرسشنامه در آن

طراحی یک  اپلیکیشن موبایل و قرار دادن پرسشنامه در آن به صورتی که دانش آموزان بتوانند از اطلاعات مدرسه در آن اپلیکیشن استفاده کند

جواب سوال ۲:

اگر بخواهیم از روش خوشه ای استفاده کنیم  می‌توانیم مدرسه راه به کلاسهای مختلف تقسیم بندی کنیم و از هر کلاس تعدادی را انتخاب نمایید

همچنین می‌توان با توجه به لیست مدارس که تمام دانش آموزان در آنها قرار دارد به صورت تصادفی دانش آموزان را انتخاب نمود

اوج علم آمار استفاده از علم احتمالبرای ابداع آمار استنباطی بودهاست. آمار استنباطی استخراجنتایجی براساس بخش کوچکیاز داد ه ها در یک مسئله است که می توان آن را به همه داد ه های آن مسئله تعمیم داد.

با وجودآنکه پایه های احتمال بر نظریه هایریاضی استوار شده است، ولی آمار را نمی توان به عنوان شاخه ای

از ریاضی در نظر گرفت.

واحد آماری :

به هر یک از افراد یا اشیا می گویند که داده های مربوط به آنها در یک بررسیآماری گردآوری می شود.
مجموعهٔ کلّ واحدهای آماری را جامعۀ آماری  می نامند.
هر زیر مجموعه از جامعهٔ آماری را که با روش مشخصی انتخاب شده باشد، یک نمونه می نامند.
نمونه گیری:

فرایند انتخاب نمونه ای از یک جامعه، به منظور تعمیم اطلاعات آن به جامعه است.

آمارگیری:

گردآوری داده ها به یکی از روش های ممکن

آمارگیر:

کسی که آمارگیری را انجام می دهد.

نمونه گیری تصادفی ساده :

نوعی روش نمونه گیری که در آن همهٔ واحدهای آماری برای انتخاب شدن در نمونه،احتمال یکسان دارند.

نمونه گیری احتمالی:

نمونه گیری است که همهٔ واحدهای آماری احتمالی معلوم برای انتخاب در نمونه داشتهباشد.

و از روشی تصادفی برای انتخاب واحدهای نمونه استفاده شود.

نمونه گیری یا سامانمند 1 (سیستماتیک):

نوعی نمونه گیری طبقه ای است که در آن اندازه طبقات باهم برابر است.
فقط از طبقهٔ اوّل، واحد آماری به تصادف انتخاب می شود و با همان رویه از طبقات دیگر، این کار انجام می گیرد.

نمونه گیری طبقه ای :

روش نمونه گیری که در آن با طبقه بندی جامعه به زیرجامعه های مجزّا یک نمونهٔ تصادفیساده از هر طبقه انتخاب می شود.

نمونه گیری خوشه ای :

نمونه گیری که در آن، واحدهای نمونه گیری اوّلیه در جامعه، گروه ها یا خوشه ها باشند.

سپس همهٔ واحدهای آماری خوشه های انتخاب شده را به عنوان نمونه درنظر می گیرم.

آمارگیری زحمت زیادی برای آمارگیر دارد. آیا راه حل ساده تری برای انجام آن دارید؟

یکی از مرسوم ترین روش های آمارگیری، استفاده از پرسش نامه است.

پرسش نامه شبیه همان جدولی است که هنگام ثبت نام در مدرسه، آن را تکمیل کرده اید.

یاد آوری:

1- مشاهده :

گردآوری داده ها بدون نیاز به فرد پاسخگو، مانند شمارش تعداد وسایل نقلیهٔ عبوری از یک تقاطع در هر
ساعت یا اندازه گیری وزن محصولات یک باغ میوه.
2-پرسش نامه :

مجموعهٔ سؤالات از پیش تعیین شده که توسط تعدادی پاسخگو تکمیل می شود. این روش مرسوم ترین
ابزار گرفتن اطلاعات از مردم است. مرکز آمار ایران هر 10 سال یک بار با استفاده از پرسش نامه اطلاعات همهٔٔ خانوارهای
ساکن در ایران را گرد آوری می کند. به این فرایند، سرشماری نفوس و مسکن می گوییم.
3-مصاحبه :

معمولاً بین دو نفر صورت می گیرد: یکی مصاحبه گر (همان آمارگیر) و دیگری مصاحبه شونده، یا پاسخگو
است. مثلاً اگر بخواهیم دربارهٔ مسائل فرهنگی کاهش شدآمد )ترافیک( پژوهش کنیم، مصاحبه از صاحب نظران راه حلّ
مناسبی برای گردآوری داده هاست. از این روش، بیشتر زمانی استفاده می شود که آمارگیر از همهٔٔ پاسخ های ممکن اطلاع
کافی ندارد.
4-دادگان :

شامل مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده است. در بسیاری از موارد، داده ها را می توان از اطلاعاتی که
قبلاً ذخیره شده است، به دست آورد. اگر قرار است تحقیقی در مورد نمره های دروس ریاضی استان ها انجام شود، اطلاعات
ثبتی اداره کل آموزش و پرورش راه گشا خواهد بود. از سوی دیگر به دلیل تولید داده ها به صورت خودکار، در بسیاری از
مؤسسات و سامانه ها، استفاده از این روش برای گردآوری داده ها به سرعت رواج یافته است.

 

 

صفحه 108 گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس یک صفحه 110

 

کتاب درسی آمار واحتمال

آیتم های مشابه

کتاب درسی حسابان یک

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 6

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

مدیر مدیر

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص85

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 40

مدیر مدیر

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص55

دیدگاهی بنویسید