آمار و احتمال برآورد گام به گام فصل چهار آمار واحتمال

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص122

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص122

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص122

دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل چهار  ص122

( حل فعالیت وکاردرکلاس ص122 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-برآورد نقطه ای

2- انحراف معیار میانگین

3-برآورد بازه ای (بازه اطمینان)

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص122
گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص122

پرسش متن :

اگر یک نمونه به اندازهٔ چهار داشته باشیم یک فاصله اطمینان برای میانگین جامعه محاسبه کنید.

مشاهدات 1و2و5و0

میانگین نمونه :​\( \overline x = 2 \)

انحراف معیار نمونه :​\( \sigma = 1/87 \)

\( 0/13 < \mu < 3/89 \)

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص122
گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص122

خلاصه درس:

برآورد نقطه ای  پارامتر جامعه :

مقدار عددی حاصل از جای گذاری اعدادنمونه تصادفی در آماره نظیر آن پارامتر. به بیان دیگر

مقدار عددی آماره را برآورد یا برآوردنقطه ای می نامند.

انحراف میانگین:

در مطالعه توزیع داده‌ها در یک جامعه آماری، مقداری که اندازه‌ها در اطراف آن توزیع شده‌اند را مقدار مرکزی می‌نامند و هر معیار عددی را که معرف مرکز مجموعه داده‌ها باشد، معیار گرایش به مرکز می‌نامند. میانگین و میانه از متداول‌ترین معیارهای گرایش به مرکز هستند. در واقع معدل فاصله هر عدد از میانگین مجموعه اعداد، برابر با انحراف میانگین (Mean Deviation) است. اگر دقت کرده باشید در جمله قبلی از کلمه «میانگین» دو بار استفاده کردیم: میانگین اعداد را پیدا کنید و از این میانگین، برای بدست آوردن فاصله هر عدد از میانگین استفاده کنید. سپس میانگین آن فاصله‌ها را به دست آورید.

 

فرمول انحراف معیار میانگین :​\( {\sigma _z} = \frac{\sigma }{{\sqrt n }} \)

انحراف معیار جامعه تقسیم بر جذر اندازهٔ نمونه = انحراف معیار میانگین

هرچند که انحراف معیار جامعه معمولاً معلوم نیست، ولی این رابطه حدس ما را اثبات کرده است. با افزایش اندازهٔ نمونهٔ

انحراف معیار برآورد کاهش می یابد. به عبارتی دیگر برآورد دقیق تر یا خطای کمتری برای برآورد میانگین جامعه داریم.

صفحه120 گام به گام آمار و احتمال فصل چهار درس دو صفحه 121

کتاب درسی آمار واحتمال

 

نوشته های مرتبط

فضای نمونه ای در پرتاب سکه گزینه دو 96

مدیر مدیر

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص96

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص20

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص6

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص55

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص95

ارسال دیدگاه