آمار و احتمالبرآوردگام به گام فصل چهار آمار واحتمالیازدهم

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص126

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص126

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص126

دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل چهار  ص126

( حل تمرین ص126 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-برآورد نقطه ای

2- انحراف معیار میانگین

3-برآورد بازه ای (بازه اطمینان)

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص126
گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص126
گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص126

جواب: 95%

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص126

جواب: کمتر از 5 تا

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص126
گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص126

خلاصه درس:

برآورد نقطه ای  پارامتر جامعه :

مقدار عددی حاصل از جای گذاری اعدادنمونه تصادفی در آماره نظیر آن پارامتر. به بیان دیگر

مقدار عددی آماره را برآورد یا برآوردنقطه ای می نامند.

انحراف میانگین:

در مطالعه توزیع داده‌ها در یک جامعه آماری، مقداری که اندازه‌ها در اطراف آن توزیع شده‌اند را مقدار مرکزی می‌نامند و هر معیار عددی را که معرف مرکز مجموعه داده‌ها باشد، معیار گرایش به مرکز می‌نامند. میانگین و میانه از متداول‌ترین معیارهای گرایش به مرکز هستند. در واقع معدل فاصله هر عدد از میانگین مجموعه اعداد، برابر با انحراف میانگین (Mean Deviation) است. اگر دقت کرده باشید در جمله قبلی از کلمه «میانگین» دو بار استفاده کردیم: میانگین اعداد را پیدا کنید و از این میانگین، برای بدست آوردن فاصله هر عدد از میانگین استفاده کنید. سپس میانگین آن فاصله‌ها را به دست آورید.

ممکن است کمی پیچیده بنظر بیاید؛ اما تنها سه گام است:

  1. میانگین تمامی مقادیر را به دست می‌آوریم.

  2. فاصله هر مقدار را از آن میانگین به دست می‌آوریم (مقدار میانگین را از هر مقدار کم می‌کنیم و علامت‌های منفی را حذف می‌کنیم).

    سپس میانگین این فاصله‌ها را به دست می‌آوریم.

 

فرمول انحراف معیار میانگین :​\( {\sigma _z} = \frac{\sigma }{{\sqrt n }} \)

انحراف معیار جامعه تقسیم بر جذر اندازهٔ نمونه = انحراف معیار میانگین

هرچند که انحراف معیار جامعه معمولاً معلوم نیست، ولی این رابطه حدس ما را اثبات کرده است. با افزایش اندازهٔ نمونهٔ

انحراف معیار برآورد کاهش می یابد. به عبارتی دیگر برآورد دقیق تر یا خطای کمتری برای برآورد میانگین جامعه داریم.

صفحه 121 گام به گام آمار و احتمال فصل چهار درس دو صفحه 125

کتاب درسی آمار واحتمال

 

آیتم های مشابه

آزمون رایگان آشنایی با هندسه تحلیلی یازدهم تجربی

مدیر

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص95

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 35

گام به گام آمار و احتمال فصل 4

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص33

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 27

دیدگاهی بنویسید