Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/emadrese/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema/article.php on line 52

وبلاگ

آمار و احتمال قوانین اعمال بین مجموعه ها (جبر مجموعه ها) گام به گام آمار واحتمال فصل یک

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص34

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص34

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص34

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص34

دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص34 

( حل کاردر کلاس ص34 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

 1-بررسی قوانین واعمال مجموعه ها

2- تفاضل مجموعه ها واستفاده از قوانین دمورگان

3-محاسبه متمم مجموعه ها با استفاده از نمودار ون

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص34

جواب:گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص34

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص34

جواب:

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص34

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص34
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص34
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص34

جواب:

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص34
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص34

جواب:

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص34

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص34جواب:

اشتراک دو مجموعه: 

مجموعهٔ شامل عضوهای مشترک دو مجموعه را اشتراک آنها می‌نامیم و آن را با نماد ∩ نشان می‌دهیم مثل : A∩B

خواص اشتراک دو مجموعه : 

\( \begin{array}{l} A \cap A = A\\ A \cap B = B \cap A\\ (A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)\\ A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)\\ A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \end{array} \)

تفاضل دو مجموعه:

تفاضل دو مجموعه A و B برابر است با مجموعه‌ای که اعضای آن در A هست ولی در B نیست.

تعریف تفاضل به زبان ریاضی به صورت زیر است:

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص32

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص32

قوانین دمورگان بیان می‌کنند که چگونه می‌توان گزاره‌ها و مفاهیم ریاضی را با مکمل یا متضاد آن‌ها مرتبط کرد.

در نظریه مجموعه‌ها، قوانین دمورگان، رابطه اجتماع و اشتراک مجموعه‌ها را با مکمل آن‌ها بیان می‌کنند.

این قوانین در منطق گزاره‌ها، عطف و فصل منطقی گزاره‌ها را به نقیض آن‌ها مرتبط می‌سازند. قوانین دمورگان، در مدارهای منطقی برای سیستم‌های کامپیوتری نیز کاربرد دارند.

علی‌رغم گستردگی کاربرد قوانین دمورگان در مجموعه‌ها، گزاره‌ها، مدارهای منطقی و…، ساختار آن ها در هریک از این کاربردها مشابه است.

«قوانین دمورگان»  رابطه بین مجموعه‌ها و مکمل‌شان را بیان می‌کنند. این قوانین را می‌توان به سادگی در قالب نمودارهای وِن  نشان داد.

اجتماع مکمل دو مجموعه در شکل زیر نشان داده شده است.

طبق قانون دمورگان، مکمل دومجموعه A و B، برابر با اشتراک مکمل هر یک از آن‌ها،یعنی دو مجموعه​\( {A^c} \)​و​\( {B^c} \)​ است. علامت c مکمل مجموعه را نشان می‌دهد.

قوانین دمورگان

یکی دیگر از قوانین دمورگان بیان می‌کند مکمل اجتماع دو مجموعه A و B برابر با اشتراک مکمل آن ها،یعنی​\( {A^c} \)​و​\( {B^c} \)

 

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص33

 

صفحه 32 گام به گام آمار و احتمال فصل یک درس سه صفحه 33

کتاب درسی آمار واحتمال

 

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *