آشنایی با مبانی ریاضیات آشنایی با منطق ریاضی آمار و احتمال گام به گام آمار واحتمال فصل یک یازدهم

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص12

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص12

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص12

دوستان ،در این نوشته، گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص12

(حل کاردر کلاس ص12 کتاب درسی آمار واحتمال ) براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-ترکیب شرطی دو گزاره وتعیین ارزش آن به کمک جدول

2-ترکیب دوشرطی دو گزاره وتعیین ارزش آن به کمک جدول

 

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص12
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص12
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص12
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص12
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص12
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص12

خلاصه درس:

ترکیب شرطی دو گزاره:

هر گاه pوqدو گزاره باشند،گزاره مرکب ​\( p \Rightarrow q \)​که خوانده می شود اگر pآنگاه qراترکیب شرطی دو گزاره می گویند.

در این ترکیب شرطی pرا مقدم (فرض)وqرا تالی(حکم) می گویند. البته این گزاره شرطی را به صورت “p شرط کافی برای q”ویا “qشرط لازم برای p”نیز می گویند.

ارزش ترکیب شرطی:

هر گاه pنادرست باشد ارزش کل گزاره شرطی درست است وارزش آن به ارزش qبستگی ندارد.

\( p \Rightarrow q \)

q

p

د

د

د

ن

ن

د

د

د

ن

د

ن

ن

ترکیب دوشرطی دو گزاره:

هر گاه pوqدو گزاره باشند،گزاره مرکب ​\( (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p) \)​را به صورت ​\( p \Leftrightarrow q \)​می نویسیم و آن را ترکیب دو شرطی

pوq می نامیم.وبه صورت “اگر pآنگاه qوبرعکس “”pشرط لازم وکافی برای q”ویا “pاگر وتنها اگر q” خوانده می شود.

ارزش ترکیب دو شرطی:

یک ترکیب دوشرطی زمانی درست است که هردو گزاره pوqدرست یا هر دو نادرست باشند.

\( p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p) \)

از طرف دیگر می‌توان نشان داد که عکس نقیض یک گزاره دو شرطی با گزاره دو شرطی، هم‌ارز است. به این ترتیب خواهیم داشت:

q

p

 (د)

 (د)

 (د)

 (ن)

 (ن)

 (د)

 (ن)

 (د)

 (ن)

 (د)

 (ن)

 (ن)

 

 

صفحه 8 گام به گام آمار و احتمال فصل یک درس یک صفحه 10

کتاب درسی آمار واحتمال

 

 

نوشته های مرتبط

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص57

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 46

مدیر مدیر

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 64

مدیر مدیر

سوال امتحانی تشخیص تابع

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54

مدیر مدیر

معادله درجه دوم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ارسال دیدگاه