آشنایی با مبانی ریاضیاتآشنایی با منطق ریاضیآمار و احتمالگام به گام آمار واحتمال فصل یک

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

دوستان ،در این نوشته، گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

(حل تمرین ص17و18 کتاب درسی آمار واحتمال ) براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تعیین ارزش گزاره های منطقی

2-تعیین دامنه متغیر برای هر گزاره نما

3-تعیین ارزش گزاره های ترکیبی با استفاده از جدول

4- تعیین ارزش گزاره های شرطی و دو شرطی با استفاده از جدول

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

الف)گزاره است نادرست است

ب) گزاره است درست است

پ) گزاره است درست است

ت) گزاره نیست

ث) گزاره است نادرست است

ج) گزاره نیست

چ) گزاره است نادرست است

ح) گزاره است نادرست است

خ) گزاره نادرست است

د) گزاره نا درست است

ذ) گزاره نیست

ر) گزاره نادرست است

 

 

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

الف) ١

ب)​\( \frac{1}{2} \)

پ) ١

ت) <

ث) ٠

ج)​\( \in \)

چ) ٧

ح) ٨

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

الف)​\( { x \mid x= k^{2},k \in Z} \)

ب)​\( { a \mid a= 5k+1,k \in Z} \)

پ)​\( { x \mid x \in z, x \leq -2} \)

ت){​x:x={0

 

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

الف)4>3

ب) ابوالوفای بوزجانی ریاضیدان ایرانی نیست

پ)​\( a\notin \big\{b,c,d\big\} \)

ت) ٢عددی زوج نیست پی عدد گویا نیست

ث) خورشید به دور زمین میچرخد یا سنندج مرکز استان کردستان نیست

ج) a زوج است ولی a+1 فرد نیست

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

الف)نادرست

ب)درست

پ)نادرست

ت)درست

ث)نا معلوم

ج)درست

چ)درست

ح)درست

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

درست است چون هرعدد طبیعی یا زوج است یا فرد

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

نادرست است چون مربع هیچ عدد حسابی منفی نیست

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

نادرست است چون ٢ عدد اول و زوج است

 

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

نادرست است چون جواب نامعادله شامل اعداد مثبت نمی شود

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

نادرست است چون اعداد منفی در این رابطه صدق نمی کنند

 

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

درست است چون به عنوان مثالa=1 در رابطه صدق می کند

 

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

الف)نادرست

ب)درست

پ)درست

ت)نادرست

 

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

الف)نادرست ​\( \exists x \in R \mid \frac{ x^{2}-1 }{x-1 } \neq x+1 \)

ب)نادرست ​\( \exists n \in N \mid ( 2^{ 2^{n} } +1) \notin P \)

پ)نادرست ​\( \exists x \in (- \infty ,0) \mid x- \frac{1}{x} > -2 \)

ت)درست ​\( \forall y \in R \mid \frac{y-3}{5} \neq 0 \)

 

 

صفحه 14 گام به گام آمار و احتمال فصل یک درس یک صفحه 15

کتاب درسی آمار واحتمال

 

 

 

آیتم های مشابه

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص88

احتمال غیر هم شانس در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص76

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص120

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص95

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص15

دیدگاهی بنویسید