آمار و احتمالقوانین اعمال بین مجموعه ها (جبر مجموعه ها)گام به گام آمار واحتمال فصل یک

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23

دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23 

( حل کاردر کلاس ص23 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تعریف اجتماع دو مجموعه وخواص آن

2-بررسی عضویت در اجتماع دو مجموعه ووضعیت عضویت آن نسبت به خود مجموعه ها

2-بررسی شرط تساوی دو مجموعه

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23

خلاصه درس:

شرط تساوی دو مجموعه:

فرض کنیم دو مجموعه AوBدو مجموعه با مجموعه مرجع U به طوریکه هر عضو مجموعه Aدر Bوهر عضو از مجموعه BدرAباشد،

یعنی ​\( B\subseteq A \)​و​\( A\subseteq B \)​باشددر این صورت نوشته می شود A=Bبه عبارت دیگر تساوی دو مجموعه را می توان چنین نمایش داد:(A=B⇔[( A⊆ B)∧(B ⊆A)]

تعریف زیر مجموعه به کمک نماد ریاضی:

فرض کنیم AوBدو مجموعه باشند به طوری که هر عضو A عضوی از Bباشد در این صورت A را زیر مجموعه Bنامیده

ومی نویسند:​\( A \subseteq B \)

اجتماع دو مجموعه:

اجتماع مجموعه های A و B مجموعه ای است که اعضایش متعلق به A یا متعلق به B یا متعلق

به هر دو مجموعۀ A و B باشد.

خواص اجتماع:

1-​اجتماع هر مجموعه با خودش برابربا خود مجموعه به زبان ریاضی :\( A\bigcup A=A \)​ 

2-اجتماع دو مجموعه خاصیت تعویض پذیری داردیعنی:​\( A\bigcup B=B\bigcup A \)

3-​اجتماع هر مجموعه با مجموعه تهی برابر خود مجموعه است به زبان ریاضی :

\( A\bigcup \varnothing =A\bigcup \varnothing =A \)

4-​اجتماع مجموعه ها خاصیت شرکتپذیری دارد یعنی:

\( (A\bigcup B)\bigcup C=A\bigcup (B\bigcup C) \)

5- اگر گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23 و گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23 آنگاه:گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23

6-برای هر دو مجموعه دلخواه A و B داریم:گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23

7-​ اجتماع رو ی اشتراک دو مجموعه خاصیت پخشی دارد:

\( A\bigcup (B\bigcap C)=(A\bigcup B)\bigcap (A\bigcup C) \)

 

صفحه 20 گام به گام آمار و احتمال فصل یک درس دو صفحه 21

کتاب درسی آمار واحتمال

آیتم های مشابه

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص36

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص125

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص61

احتمال غیر هم شانس در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص116

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص52

دیدگاهی بنویسید