آمار و احتمال قوانین اعمال بین مجموعه ها (جبر مجموعه ها) گام به گام آمار واحتمال فصل یک

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص28

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص28

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص28

دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص28 

( حل کاردر کلاس ص28 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

 1-بررسی قوانین واعمال مجموعه ها

2-تعریف اجتماع وبررسی خواص اجتماع دو مجموعه

3-تعریف اشتراک وبررسی خواص اشتراک  دو مجموعه

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص28

جواب:

\( x \in B \)

\( x \in A \)

 

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص28

جواب:

\( x \in A \)

\( x \in C \)

\( x \in A \)

\( A \cup B \)

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص28

جواب:

\( (B \cap C) \)

\( X \in C \)

​​\( A \vee B \)​​​  ,\( X \in A \)

​  ​\( A \cup B \)​ ,  \( A \cup C \)

\( (A \cup C) \)

\( (A \cup B) \cap (A \cup C) \)

اجتماع دو مجموعه:

اجتماع مجموعه های A و B مجموعه ای است که اعضایش متعلق به A یا متعلق به B یا متعلق

به هر دو مجموعۀ A و B باشد.

خواص اجتماع:

1-​اجتماع هر مجموعه با خودش برابربا خود مجموعه به زبان ریاضی :\( A\bigcup A=A \)​ 

2-اجتماع دو مجموعه خاصیت تعویض پذیری داردیعنی:​\( A\bigcup B=B\bigcup A \)

3-​اجتماع هر مجموعه با مجموعه تهی برابر خود مجموعه است به زبان ریاضی :

\( A\bigcup \varnothing =A\bigcup \varnothing =A \)

4-​اجتماع مجموعه ها خاصیت شرکتپذیری دارد یعنی:

\( (A\bigcup B)\bigcup C=A\bigcup (B\bigcup C) \)

5- اگر گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23 و گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23 آنگاه:گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23

6-برای هر دو مجموعه دلخواه A و B داریم:گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23

7-​ اجتماع رو ی اشتراک دو مجموعه خاصیت پخشی دارد:

\( A\bigcup (B\bigcap C)=(A\bigcup B)\bigcap (A\bigcup C) \)

با توجه به تعریف متمم یک مجموعه و تعاریف اجتماع و اشتراک و مجموعه های مرجع و تهی تساوی های زیربرقرارند:

\( \begin{array}{l} A \cup A’ = U\\ A \cup U = U\\ A \cap A’ = \emptyset \\ A \cap U = A \end{array} \)

 

 

صفحه 24 گام به گام آمار و احتمال فصل یک درس سه صفحه 26

کتاب درسی آمار واحتمال

 

 

نوشته های مرتبط

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص50

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص38

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص90

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص67

فضای نمونه ای در پرتاب سکه گزینه دو 96

مدیر مدیر

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص121

ارسال دیدگاه