آشنایی با مبانی ریاضیاتآشنایی با منطق ریاضیآمار و احتمالگام به گام آمار واحتمال فصل یک

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص3

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص3

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص3

دوستان ،در این نوشته گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص3

(حل کاردر کلاس ص3 کتاب درسی آمار واحتمال ) براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-آشنایی بامنطق ریاضی 

2-آشنایی با گزار ه

3-آشنایی با استدلال و مفرضات ونتیجه 

جواب :گزاره است/درست است

جواب :گزاره است/درست است

ای کاش میتوانستم در یک هوای پاک زندگی کنم

جواب :گزاره نیست /چون خبری نیست

آیا 2+3 برابر با 5 است؟

جواب :گزاره نیست/چون خبری نیست

هر عدد فرد بزرگتر5 را می توان به صورت مجموع سه عدد اول نوشت

جواب :گزاره است/درست نیست,برای مثال7را نمی توان به صورت مجموع سه عدد اول نوشت

هر معادله درجه دوم دو ریشه حقیقی متمایز دارد

جواب :گزاره است/ درست نیست

جواب :گزاره است/درست نیست

خلاصه درس:

منطق ریاضی :

که عده ای به آن منطق نمادین نیز می گویند، دستور زبان ریاضی، یا مطالعهٔ ساختار
جمله هایی است که در ریاضی به کار برده می شود.

این شاخه از ریاضیات به بررسی دقیق استدلال هامی پردازد و اعتبار یک استدلال را مشخص می کند.

امروزه منطق ریاضی در علوم مربوط به رایانه نیزبه کار گرفته می شود.

در این درس، کار ما بسیار شبیه بیان قواعد دستور زبان برای یک زبان معیّن است.

گزاره:
استدلال سادهٔ زیر را در نظر بگیرید:
تیم ملی فوتبال ایران، یا تیم ملی فوتبال استرالیا به جام جهانی می رود.
تیم ملی فوتبال استرالیا به جام جهانی نمی رود.
نتیجه: تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی می رود.
این استدلال از چند جملهٔ خبری به دست می آید،

اگر دوجملهٔ اوّل این استدلال را درست درنظر بگیریم، در این صورت، نتیجه گیری جملهٔ سوم منطقی به نظر
می رسد. در منطق ریاضی به دو جملهٔ خبری نخست، مفروضات استدلال و به جملهٔ خبری سوم،

نتیجۀاستدلال گفته می شود. یک استدلال می تواند از چندین جملهٔ خبری تشکیل شود که

یکی از آنها نتیجه استدلال و بقیه، مفروضات استدلال اند.

ارزش گزاره:

یک گزاره نمی تواند هم درست و هم نادرست باشد؛ یعنی گزاره فقط یک ارزش دارد. 
جمله های پرسشی، امری و عاطفی )نشان دهندهٔ احساسات( گزاره محسوب نمی شوند؛

زیرا خبری را بیان نمی کنند.

جمله های زیر هیچ خبری را بیان نمی کنند؛ بنابراین، گزاره محسوب نمی شوند.

چه هوای خوبی! (ابراز احساسات)
لطفاً در کلاس را ببندید. (امری)
اینجا آشپز کیست؟ (پرسشی)

صفحه 2 گام به گام آمار و احتمال فصل یک درس یک  

کتاب درسی آمار واحتمال

 

 

آیتم های مشابه

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص74

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص81

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص69

کتاب درسی آمار و احتمال

احتمال غیر هم شانس در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص88

دیدگاهی بنویسید