آشنایی با مبانی ریاضیاتآشنایی با منطق ریاضیآمار و احتمال

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص5

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص5

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص5

دوستان ،در این نوشته گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص5

(حل فعالیت ص5 کتاب درسی آمار واحتمال ) براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تعریف گزاره نما

2-دامنه متغیر گزاره نما

3- مجموعه جواب

 

جواب:هیچکدام

جواب:ارزش آن درست است

اگر a=4 قرار دهیم در این صورت ارزش آن چیست ؟

ارزش آن نادرست است

 

جواب:

\( A ={2,4,6} \)

\( A ={3} \)

x=0 و y=3

x=1 و y=2

خلاصه درس:

گزاره:
استدلال سادهٔ زیر را در نظر بگیرید:
تیم ملی فوتبال ایران، یا تیم ملی فوتبال استرالیا بهجام جهانی می رود.
تیم ملی فوتبال استرالیا به جام جهانی نمی رود.
نتیجه: تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی می رود.
این استدلال از چند جملهٔ خبری به دست می آید،

اگر دوجملهٔ اوّل این استدلال را درست درنظر بگیریم، در این صورت، نتیجه گیری جملهٔ سوم منطقی به نظر
می رسد. در منطق ریاضی به دو جملهٔ خبری نخست، مفروضات استدلال و به جملهٔ خبری سوم،

نتیجۀاستدلال گفته می شود. یک استدلال می تواند از چندین جملهٔ خبری تشکیل شود که

یکی از آنها نتیجه استدلال و بقیه، مفروضات استدلال اند.

گزاره نما:

هر جملهٔ خبری که شامل یک یا چند متغیر است و با جای گذاری مقادیری به جای متغیر به یک گزاره تبدیل شود،
گزاره نما نامیده می شود. گزاره نماها را برحسب تعداد متغیر به کار رفته در آنها، یک متغیره، دو متغیره و … می نامیم.

 مثال:

دامنهٔ متغیر گزاره نمای “p عددی اوّل است”مجموعهٔ اعداد طبیعی،

دامنهٔ متغیر گزاره نمای”xعددی زوج است”مجموعهٔ اعداد صحیح

دامنهٔ متغیر گزاره نمای​\( 4{x^2} + x – 5 = 0 \)​مجموعهٔ اعداد حقیقی می توان درنظر گرفت.

مجموعه جواب:

در هر گزاره نما، به مجموعهٔ عضوهایی از دامنهٔ متغیر که به ازای آنها، گزاره نما تبدیل به گزاره ای با ارزش درست شود،

مجموعۀ جواب گزاره نما می گویند و آن را با حرف Sنمایش می دهند و همواره داریم:​\( S \subseteq D \)

 

صفحه3 گام به گام آمار و احتمال فصل یک درس یک صفحه4

کتاب درسی آمار واحتمال

آیتم های مشابه

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص116

جبر مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص120

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص74

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص85

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص14

دیدگاهی بنویسید