آشنایی با مبانی ریاضیات آشنایی با منطق ریاضی آمار و احتمال

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص6

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص6

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص6

دوستان ،در این نوشته گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص6

(حل کار در کلاس و فعالیت ص6 کتاب درسی آمار واحتمال ) براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تعریف گزاره نما

2-دامنه متغیر گزاره نما

3- مجموعه جواب

4-ترکیب گزاره  ها

5-نقیض گزاره ها

 

جواب:دو گزاره /نادرست است

 

جواب:دو گزاره/درست است

 

جواب:دوگزاره/نادرست است

 

جواب:یک گزاره/نادرست است

 

جواب:دو گزاره/نادرست است

 

s={…,-14,-7,0,7,14,..}:جواب

جواب:​\( s ={1, \frac{-8}{15} } \)

 

جواب:​\( s = \left\{ {x\left| {x \in D} \right.} \right\} = D \)

خلاصه درس:

گزاره نما:

هر جملهٔ خبری که شامل یک یا چند متغیر است و با جای گذاری مقادیری به جای متغیر به یک گزاره تبدیل شود،
گزاره نما نامیده می شود. گزاره نماها را برحسب تعداد متغیر به کار رفته در آنها، یک متغیره، دو متغیره و … می نامیم.

 مثال:

دامنهٔ متغیر گزاره نمای “p عددی اوّل است”مجموعهٔ اعداد طبیعی،

دامنهٔ متغیر گزاره نمای”xعددی زوج است”مجموعهٔ اعداد صحیح

دامنهٔ متغیر گزاره نمای​\( 4{x^2} + x – 5 = 0 \)​مجموعهٔ اعداد حقیقی می توان درنظر گرفت.

مجموعه جواب:

در هر گزاره نما، به مجموعهٔ عضوهایی از دامنهٔ متغیر که به ازای آنها، گزاره نما تبدیل به گزاره ای با ارزش درست شود،

مجموعۀ جواب گزاره نما می گویند و آن را با حرف Sنمایش می دهند و همواره داریم:​\( S \subseteq D \)

ترکیب گزاره ها:

از ترکیب دو یا چند گزاره به وسیلهٔ رابط های گزاره ای (ادات ربط)، گزاره های مرکب به دست می آیند.
با در دست داشتن ارزش گزاره هایpوqوrو….و معرفیادات ربط، می توان گزاره های مرکب را تعریف کرد که ارزش گزاره های مرکب فقط به ارزش گزاره های pوqوrو…وادات ربط بین آنها بستگی دارد.

 

صفحه4 گام به گام آمار و احتمال فصل یک درس یک صفحه 5

کتاب درسی آمار واحتمال

 

نوشته های مرتبط

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص23

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص121

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص69

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص109

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص34

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص72

ارسال دیدگاه