آشنایی با مبانی ریاضیات آشنایی با منطق ریاضی آمار و احتمال گام به گام آمار واحتمال فصل یک یازدهم

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص8

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص8

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص8

دوستان ،در این نوشته گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص8

(حل فعالیت وکاردر کلاس ص8 کتاب درسی آمار واحتمال ) براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-ترکیب فصلی دو گزاره وتعیین ارزش آن به کمک جدول

2-ترکیب عطفی دو گزاره وتعیین ارزش آن به کمک جدول

3-نقیض ترکیب فصلی و رسم جدول برای تعیین ارزش آن

4-نقیض ترکیب عطفی و رسم جدول برای تعیین ارزش آن

 

جواب:بستگی به ارزش دو گزاره اولیه دارد

 

جواب:نادرست

 

 

جواب:نادرست

 

 

جواب:نادرست

جواب:درست

 

جواب:

 

جواب:

 

 

جواب:

خلاصه درس:

ترکیب فصلی دو گزاره
گزاره های زیر را در نظر بگیرید.

 ​\( \sqrt 3 \)​عددی حقیقی است:p
2 عددی اول نیست. :q
گزاره مرکب “​\( \sqrt 3 \)​عددی حقیقی است،یا2 عددی اول نیست”که از ترکیب دو گزارهٔ سادهpوqبا رابطه منطقی یاتشکیل شده است، ترکیب فصلی دو گزاره می گوییم.

هر گاه pوqدو گزاره باشند، گزارهٔ مرکب pیاqکه به صورت ​\( p \vee q \)​می نویسند ترکیب فصلی دو گزاره می گوییم. در اینجا به رابط منطقی​\( \vee \)​فاصل گفته می شود.

ارزش ترکیب فصلی:

ارزش ترکیب فصلی\( p \vee q \)زمانی نادرست است که هر دو گزاره pوqنادرست باشد .در سایر حالات ارزش این گزاره درست است.

با توجه به جدول زیر می توانیدارزش ترکیب فصلی را در همه حالت ها مشخص کنید.

 

\( p \vee q \)

q

p

د

د

د

د

ن

د

د

د

ن

ن

ن

ن

ترکیب عطفی دو گزاره:

هر گاه pوq دو گزاره باشندگزاره مرکب ​\( p \wedge q \)​که خوانده می شود pوqرا ترکیب عطفی دو گزاره می گویند.دراینجا به به رابط منطقی​\( \wedge \)​عاطف می گویند.

ارزش ترکیب عطفی: 

ارزش ترکیب فصلی​\( p \wedge q \)​زمانی نادرست است که یکی از  دو گزاره pیاqنادرست باشد .فقط زمانی ارزش ترکیب عطفی درست است که هر دو گزاره درست باشد.

با توجه به جدول زیر می توانیدارزش ترکیب عطفی  را در همه حالت ها مشخص کنید.

​​\( p \wedge q \)

q

p

د

د

د

ن

ن

د

ن

د

ن

ن

ن

ن

صفحه 5 گام به گام آمار و احتمال فصل یک درس یک صفحه 6

کتاب درسی آمار واحتمال

Related posts

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص38

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 23

معادلات گویا در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert