آمار استنباطی آمار و احتمال برآورد

گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس دو

گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس دو

گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس دو

در این نوشته،  گام به گام آمار واحتمال فصل 4 درس دو  براتون گذاشتم.برای حل تمرین آمار و احتمال فصل 4 درس دو باید برخی مباحث 

رو بدونید.بدین منظور یادآوری برخی مطالب رو براتون گذاشتم

امیدوارم که با مطالعه این نوشته در این مبحث رفع اشکال بشید.

یادآوری:

یک شرکت تولید لیوان شیشه ای می خواهد تعداد لیوان هایی را که در یک بسته قرار می دهدمشخص کند.

تعداد لیوان ها در هر بسته به میانگین تعداد اعضای خانوار های کشور بستگی داردکه بُعد خانوار نام دارد.

مثلاً در 7 سال پیش بُعد خانوار (میانگین تعداد اعضای خانواده ها) 4 بودهاست.

لذا بسته بندی لیوان ها از 6 به 4 کاهش داده شد. از آنجا که فروش شرکت کم شده،

به نظرکارشناسان، دلیل آن تغییر بُعد خانوار در کشور است.

بُعد خانوار هر کشور از اطلاعات سرشماریقابل دسترسی است که 7 سال پیش انجام شده است.

سرشماری یکی از مهم ترین طرح های آمارگیری در هر کشوری است،

که در ایران هر 10 سال یک بار انجام می شود، لذا داده های جدید آن تا 3سال آینده در دسترس نیست.

از آنجا که سرشماری روش مقرون به صرفه ای برای گردآوری داده هابه منظور پاسخگویی به این سؤال نیست،

شرکت تصمیم می گیرد که بُعد خانوار خریدارهای محصولاین شرکت را به وسیلهٔ نمونه گیری انجام دهد.

آماره  یا آمارهٔ نمونه:

مشخصه ای عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از نمونه است و از داده های نمونه به دستمی آید.

برآورد نقطه ای پارامتر جامعه برابر است با:

مقدار عددی حاصل از جای گذاری اعدادنمونه تصادفی در آماره نظیر آن پارامتر.

به بیان دیگر مقدار عددی آماره را برآورد یا برآوردنقطه ای می نامند.

 

 

 

گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس دو

حل المسائل آمار و احتمال فعالیت 118

حل المسائل آمار و احتمال کار در کلاس 119

حل المسائل آمار و احتمال فعالیت 120

حل المسائل آمار و احتمال کار در کلاس 121

 

گام به گام آمار و احتمال فصل 4 گام به گام آمار واحتمال گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس یک

کتاب درسی آمار واحتمال

نوشته های مرتبط

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص21

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص15

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص105

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص109

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص88

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص47

ارسال دیدگاه