گام به گام آمار و احتمال فعالیت ۱۰۴

گام به گام آمار و احتمال فعالیت 104

دوستان در این نوشته ، گام به گام آمار و احتمال فعالیت 104 را براتون گذاشتم.

از فصل چهارم تا پایان فصل 7 وارد مباحث محاسباتی می شود.

دانش آموزان با دیدن ظاهر این فصل ها احساس بدی پیدا می کنند.

اما با یادگیری آنها و خواندن فرمول ها و حل تمرین متوجه می شوند که مباحث بسیار راحت است.

پس از مطالعه‌ی هر بخش از مبحث احتمال باید میزان یادگیری‌های خود را با حل چند تمرین تشریحی و تکمیلی بسنجید تا یادگیری‌های ناقص نداشته باشید و مبحث را کامل بیاموزید.

 

یاد آوری:

واحد آماری :

به هر یک از افراد یا اشیا می گویند که داده های مربوط به آنها در یک بررسیآماری گردآوری می شود.
مجموعهٔ کلّ واحدهای آماری را جامعۀ آماری 2 می نامند.

آمارگیری:

گردآوری داده ها به یکی از روش های ممکن
آمارگیر:

کسی که آمارگیری را انجام می دهد.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعهٔ آماری را که با روش مشخصی انتخاب شده باشد، یک نمونه می نامند.
نمونه گیری :

فرایند انتخاب نمونه ای از یک جامعه، به منظور تعمیم اطلاعات آن به جامعه است.

نمونه گیری تصادفی ساده :

نوعی روش نمونه گیری که در آن همهٔ واحدهای آماری برای انتخاب شدن در نمونه،احتمال یکسان دارند.

نمونه گیری خوشه ای :

نمونه گیری که در آن، واحدهای نمونه گیری اوّلیه در جامعه، گروه ها یا خوشه ها باشند. سپسهمهٔ واحدهای آماری خوشه های انتخاب شده را به عنوان نمونه درنظر می گیرم.

نمونه گیری طبقه ای :

روش نمونه گیری که در آن با طبقه بندی جامعه به زیرجامعه های مجزّا یک نمونهٔ تصادفی
ساده از هر طبقه انتخاب می شود.

نمونه گیری یا سامانمند  (سیستماتیک):

نوعی نمونه گیری طبقه ای است که در آن اندازه طبقات باهم برابر است.
فقط از طبقهٔ اوّل، واحد آماری به تصادف انتخاب می شود و با همان رویه از طبقات دیگر، این کار انجام می گیرد.

نمونه گیری احتمالی:

نمونه گیری است که همهٔ واحدهای آماری احتمالی معلوم برای انتخاب در نمونه داشتهباشد. و از روشی تصادفی برای انتخاب واحدهای نمونه استفاده شود.

اگر یک روش نمونه گیری از نمونه گیری ایده آل فاصله بگیرد و به سمتی خاص انحراف پیدا کند می گویند آن روش
نمونه گیری اریب است. لذا آمارشناسان تلاش می کنند تا با شناسایی منابع تولید اریبی، نمونه گیری ها را تا جایی که
می توانند نااریب کنند.

سوال

حل تمرین آمار و احتمال فعالیت 104

جواب:

خیر-خیر-خیر

 

امیدوارم بعد از مطالعه گام به گام آمار و احتمال فعالیت 104 ،رفع اشکال بشید.

منتظر نظرات سازندتون هستم.

 

 

گام به گام آمار و احتمال فصل 4 گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس یک گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 104

دفتر تالیف کتب درسی

مطالعه بیشتر