گام به گام آمار و احتمال فعالیت ۱۰۷

گام به گام آمار و احتمال فعالیت 107

 دوستان این نوشته حل تمرین آمار و احتمال فعالیت 107 هست که مربوط به فصل چهار از کتاب آمار واحتمال هست.

 فصل چهارم شامل موضوع جدول فراوانی و دسته بندی است.

از فصل چهارم تا پایان فصل 7 وارد مباحث محاسباتی می شود.

دانش آموزان با دیدن ظاهر این فصل ها احساس بدی پیدا می کنند.

اما با یادگیری آنها و خواندن فرمول ها و حل تمرین متوجه می شوند که مباحث بسیار راحت است.

سپس برای کنکور، در طول زمان و با حل تست بسیار روی مباحث تسلط کافی را پیدا می کنید

اوج علم آمار استفاده از علم احتمالبرای ابداع آمار استنباطی بوده است. آمار استنباطی استخراج نتایجی براساس بخش کوچکی از داد ه ها در یک مسئله است که می توان آن را به همه داد ه های آن مسئله تعمیم داد. با وجودآنکه پایه های احتمال بر نظریه های ریاضی استوار شده است، ولی آمار را نمی توان به عنوان شاخه ایی از ریاضی در نظر گرفت.

 

واحد آماری :

به هر یک از افراد یا اشیا می گویند که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گردآوری می شود.
مجموعهٔ کلّ واحدهای آماری را جامعۀ آماری  می نامند.

هر زیر مجموعه از جامعهٔ آماری را که با روش مشخصی انتخاب شده باشد، یک نمونه می نامند.

نمونه گیری :

فرایند انتخاب نمونه ای از یک جامعه، به منظور تعمیم اطلاعات آن به جامعه است.

نمونه گیری احتمالی:

نمونه گیری است که همهٔ واحدهای آماری احتمالی معلوم برای انتخاب در نمونه داشته باشد. و از روشی تصادفی برای انتخاب واحدهای نمونه استفاده شود.

نمونه گیری خوشه ای :

نمونه گیری که در آن، واحدهای نمونه گیری اوّلیه در جامعه، گروه ها یا خوشه ها باشند. سپس
همهٔ واحدهای آماری خوشه های انتخاب شده را به عنوان نمونه درنظر می گیرم.

نمونه گیری طبقه ای :

روش نمونه گیری که در آن با طبقه بندی جامعه به زیرجامعه های مجزّا یک نمونهٔ تصادفی
ساده از هر طبقه انتخاب می شود.

نمونه گیری یا سامانمند (سیستماتیک):

نوعی نمونه گیری طبقه ای است که در آن اندازه طبقات باهم برابر است.
فقط از طبقهٔ اوّل، واحد آماری به تصادف انتخاب می شود و با همان رویه از طبقات دیگر، این کار انجام می گیرد.

 

سوال:

گام به گام آمار و احتمال فعالیت 107

 

جواب:

تصادفی ساده – روش مورد نظر خوشه ای است ، خیر

سوال:

نمونه گیری های چهار فعالیت قبل، همگی احتمالی اند. در کدام یک همهٔ واحدهای آماری احتمال برابری برای انتخابدارند.

جواب:

روش سیستماتیک

کاربران عزیز از نوشته بالا گام به گام آمار و احتمال فعالیت 107 مطالعه فرمایید.

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 107 گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس یک گام به گام آمار و احتمال فعالیت 108

کتاب درسی آمار واحتمال

مطالعه بیشتر