گام به گام آمار و احتمال فعالیت ۱۱۲

گام به گام آمار و احتمال فعالیت 112

دوستان عزیز در این نوشته  ،گام به گام آمار و احتمال فعالیت 112  براتون گذاشتم.

امیدوارم که با مطالعهگام به گام آمار و احتمال فعالیت 112در این مبحث رفع اشکال بشید.

منتظر نظرات سازندتون هستم.

اوج علم آمار استفاده از علم احتمالبرای ابداع آمار استنباطی بودهاست. آمار استنباطی استخراجنتایجی براساس بخش کوچکیاز داد ه ها در یک مسئله است که می توان آن را به همه داد ه های آن مسئله تعمیم داد.

با وجودآنکه پایه های احتمال بر نظریه هایریاضی استوار شده است، ولی آمار را نمی توان به عنوان شاخه ای

از ریاضی در نظر گرفت.

واحد آماری :

به هر یک از افراد یا اشیا می گویند که داده های مربوط به آنها در یک بررسیآماری گردآوری می شود.
مجموعهٔ کلّ واحدهای آماری را جامعۀ آماری  می نامند.
هر زیر مجموعه از جامعهٔ آماری را که با روش مشخصی انتخاب شده باشد، یک نمونه می نامند.
نمونه گیری:

فرایند انتخاب نمونه ای از یک جامعه، به منظور تعمیم اطلاعات آن به جامعه است.

آمارگیری:

گردآوری داده ها به یکی از روش های ممکن

آمارگیر:

کسی که آمارگیری را انجام می دهد.

نمونه گیری تصادفی ساده :

نوعی روش نمونه گیری که در آن همهٔ واحدهای آماری برای انتخاب شدن در نمونه،احتمال یکسان دارند.

نمونه گیری احتمالی:

نمونه گیری است که همهٔ واحدهای آماری احتمالی معلوم برای انتخاب در نمونه داشتهباشد.

و از روشی تصادفی برای انتخاب واحدهای نمونه استفاده شود.

نمونه گیری یا سامانمند 1 (سیستماتیک):

نوعی نمونه گیری طبقه ای است که در آن اندازه طبقات باهم برابر است.
فقط از طبقهٔ اوّل، واحد آماری به تصادف انتخاب می شود و با همان رویه از طبقات دیگر، این کار انجام می گیرد.

نمونه گیری طبقه ای :

روش نمونه گیری که در آن با طبقه بندی جامعه به زیرجامعه های مجزّا یک نمونهٔ تصادفیساده از هر طبقه انتخاب می شود.

نمونه گیری خوشه ای :

نمونه گیری که در آن، واحدهای نمونه گیری اوّلیه در جامعه، گروه ها یا خوشه ها باشند.

سپسهمهٔ واحدهای آماری خوشه های انتخاب شده را به عنوان نمونه درنظر می گیرم.

سوال

حل تمرین آمار و احتمال فعالیت 112

 

جواب

دسته بندی دانش آموزان در دسته های مشخص  به طوری که دانش آموزان را در دسته بندی با قد های متفاوت قرار دهیم سپس با توجه به دسته بندی انجام شده نمونه گیری را انجام دهیم یعنی شاید در این مورد روش خوشه ای مناسب باشد

 

 

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 110 گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس یک گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 113

 

کتاب درسی آمار واحتمال

مطالعه بیشتر