آمار استنباطی آمار و احتمال گام به گام فصل چهار آمار واحتمال گردآوری داده ها یازدهم

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص109

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 109

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص109

در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص109

( حل کاردرکلاس ص109 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

نمونه گیری احتمالی

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص109

جواب:

87 کلاس و 2565 دانش آموز

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص109

جواب:

\( \frac{4+5+7+8+8}{87} = \frac{32}{87} =0.37 \)

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص109

 

جواب:

\( \frac{4\times 35+5\times 34 +7\times 33 +8\times 32 +8\times 31 }{2565} = \frac{1050}{2565} =0.41 \)

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص109

جواب:

احتمال آن که به کلاس کمتر یا مساوی 30 نفره برخورد کند بیشتر است.

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص109

جواب:

041-0.31=0.04

یعنی 4 درصد اختلاف محاسباتی وجود دارد

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص109

جواب:

الف)  جواب:  شانس توزیع یکسان نیست زیرا بیشتر کتابخانه ها در کتابخانه است

پس در این صورت این نمونه غیر احتمالی خواهد بود

ب) جواب: ممکن است دانش آموزان از آن مکان عبور نکنند پس این روش برای نمونه گیری اریب است یعنی شانس انتخاب برای تمام افراد وجود ندارد

پ) جواب: دانش آموزانی که دیر به مدرسه میروند شانس کمتری دارند و چون مایل بودن دانش آموزان در پرسیدن در نظر گرفته شده است لذا ممکن است بعضی از دانش آموزان مایل به پاسخگویی نباشند تصمیم گیری مناسبی نخواهد بود

 شماا چه روشی را پیشنهاد میکنید که به نمونه گیری تصادفی ساده نزدیک‌تر باشد؟

پاسخ :می توان دانش آموزان را بر اساس یک لیست مرتب کرد و به هر دانش آموز یک عدد منحصر به فرد نسبت سپس بر اساس روش نمونه گیری ساده دانش آموزان را انتخاب  نمود.

 

نمونه گیری احتمالی:

نمونه گیری است که همهٔ واحدهای آماری احتمالی معلوم، برای انتخاب ،در نمونه داشته باشد.

و از روشی تصادفی برای انتخاب واحدهای نمونه استفاده شود.

شاید در نگاه اوّل این طور به نظر برسد که انجام نمونه گیری تصادفی ساده کاری آسان است، در حالی که در دنیای واقعی،
گاهی چنین نیست. روش های نمونه گیری که به ذهن می رسند، گاهی مشکلات و ایرادهایی دارند که در نگاه اوّل

دیده نمی شوندو استفاده از آنها ما را به نتایجی بسیار دور از واقعیت می رساند

مثال:

فرض کنید می خواهیم میزان آلایندگی خودروهای در حال تردّد در شهری را بررسی کنیم.

برای این کار چگونه بایدنمونه گیری کنیم؟
اگر نمونه گیری را در تعمیرگاه ها انجام دهیم، هرچند هر خودرویی ممکن است گاهی سر از تعمیرگاه در آورد، ولی این
نمونه گیری، تصادفی ساده نیست؛ زیرا احتمال اینکه یک خودرو در نمونهٔ ما باشد، متناسب با ساعاتی است که در تعمیرگاه
بوده است و لذا درصد خودرو یهای آلاینده بسیار بیشتر از واقعیت نشان داده خواهد شد.
اگر نمونه گیری را در خیابان انجام دهیم، مشکل آن کمتر است، ولی بازهم نمونه گیری ما مشکل دارد؛ زیرا خودروهایی که
از آنها بیشتر استفاده م یشود، احتمال بیشتری دارد که ب هعنوان نمونه انتخاب شوند.

اگر یک روش نمونه گیری از نمونه گیری ایده آل فاصله بگیرد و به سمتی خاص انحراف پیدا کند می گویند آن روش
نمونه گیری اریب است.

لذا آمارشناسان تلاش می کنند تا با شناسایی منابع تولید اریبی، نمونه گیری ها را تا جایی که می توانند نااریب کنند.

آمارگیری: گردآوری داده ها به یکی از روش های ممکن
آمارگیر: کسی که آمارگیری را انجام می دهد.

 

 

صفحه 107 گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس یک صفحه 108

کتاب درسی آمار واحتمال

نوشته های مرتبط

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص2

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص97

هندسه تحلیلی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص119

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص126

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص 110

ارسال دیدگاه