گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس ۱۰۴

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 104

 در این نوشته،گام به گام  آمار و احتمال کار در کلاس 104 قرار دادم .امیدوارم با خوندن این مطلب در این قسمت ها رفع اشکال بشید.

در مطالعه این درس باید نهایت دقت را به کار ببرید چون سوالات آن بسیار نکته ای و وقت گیر است. یعنی سوالاتی که عملیات محاسباتی آن طولانی است.

 فصل چهارم شامل موضوع جدول فراوانی و دسته بندی است.

از فصل چهارم تا پایان فصل 7 وارد مباحث محاسباتی می شود.

دانش آموزان با دیدن ظاهر این فصل ها احساس بدی پیدا می کنند.

اما با یادگیری آنها و خواندن فرمول ها و حل تمرین متوجه می شوند که مباحث بسیار راحت است.

پس از مطالعه‌ی هر بخش از مبحث احتمال باید میزان یادگیری‌های خود را با حل چند تمرین تشریحی و تکمیلی بسنجید تا یادگیری‌های ناقص نداشته باشید و مبحث را کامل بیاموزید.

سپس برای کنکور، در طول زمان و با حل تست بسیار روی مباحث تسلط کافی را پیدا می کنید.

اوج علم آمار استفاده از علم احتمالبرای ابداع آمار استنباطی بودهاست. آمار استنباطی استخراجنتایجی براساس بخش کوچکیاز داد ه ها در یک مسئله است کهمی توان آن را به همه داد ه هایآن مسئله تعمیم داد. با وجودآنکه پایه های احتمال بر نظریه هایریاضی استوار شده است، ولیآمار را نمی توان به عنوان شاخ هایاز ریاضی در نظر گرفت.

واحد آماری :

به هر یک از افراد یا اشیا می گویند که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گردآوری می شود.
مجموعهٔ کلّ واحدهای آماری را جامعۀ آماری ، می نامند.

نمونه :

هر زیر مجموعه از جامعهٔ آماری را که با روش مشخصی انتخاب شده باشد، یک نمونه می نامند.
نمونه گیری :

فرایند انتخاب نمونه ای از یک جامعه، به منظور تعمیم اطلاعات آن به جامعه است.

سوال:

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 104

جواب:

یک واحد آماری-جامعه آماری-آماری جامعه- نمونه

 

 

گام به گام آمار و احتمال فعالیت 104 گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس یک گام به گام آمار و احتمال فعالیت 105

کتاب درسی آمار واحتمال

مطالعه بیشتر