گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس ۱۰۸

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 108

دوستان این نوشته، گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 108 هست که مربوط به فصل چهار از کتاب آمار واحتمال هست.

امیدوارم با حل تمرین آمار واحتمال کاردر کلاس صفحه 108 در این قسمت رفع اشکال بشید.

 فصل چهارم شامل موضوع جدول فراوانی و دسته بندی است.

از فصل چهارم تا پایان فصل 7 وارد مباحث محاسباتی می شود.

دانش آموزان با دیدن ظاهر این فصل ها احساس بدی پیدا می کنند.

اما با یادگیری آنها و خواندن فرمول ها و حل تمرین متوجه می شوند که مباحث بسیار راحت است.

پس از مطالعه‌ی هر بخش از مبحث احتمال باید میزان یادگیری‌های خود را با حل چند تمرین تشریحی و تکمیلی بسنجید تا یادگیری‌های ناقص نداشته باشید و مبحث را کامل بیاموزید.

در مطالعه این درس باید نهایت دقت را به کار ببرید چون سوالات آن بسیار نکته ای و وقت گیر است. یعنی سوالاتی که عملیات محاسباتی آن طولانی است.

سپس برای کنکور، در طول زمان و با حل تست بسیار روی مباحث تسلط کافی را پیدا می کنید.

اوج علم آمار استفاده از علم احتمالبرای ابداع آمار استنباطی بوده است. آمار استنباطی استخراج نتایجی براساس بخش کوچکی از داد ه ها در یک مسئله است که می توان آن را به همه داد ه های آن مسئله تعمیم داد. با وجودآنکه پایه های احتمال بر نظریه های ریاضی استوار شده است، ولی آمار را نمی توان به عنوان شاخه ایی از ریاضی در نظر گرفت.

نمونه گیری احتمالی:

نمونه گیری است که همهٔ واحدهای آماری احتمالی معلوم برای انتخاب در نمونه داشته
باشد. و از روشی تصادفی برای انتخاب واحدهای نمونه استفاده شود.

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال کار در کلاس 108

جواب:

ردیف اول:

شماره گذاری روی خرگوش ها و انتخاب احتمالی شماره ها

ردیف دوم:

دسته بندی افراد به گروه های مساوی و انتخاب تصادفی نفرات از گروه های متفاوت

ردیف سوم:

ابتدا چند واکنش انتخاب می شود و سپس از واگن‌های انتخابی نمونه در سطوح مختلف در واگن انجام می گیرد

 

گام به گام آمار و احتمال فعالیت 108 گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس یک گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 109

کتاب درسی آمار واحتمال

مطالعه بیشتر