آمار استنباطی آمار و احتمال گام به گام فصل چهار آمار واحتمال گردآوری داده ها یازدهم

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص114

حل تمرین آمار و احتمال کار در کلاس 114

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص114

دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص114

( حل فعالیت ص112وکاردرکلاس ص113 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

روش های نمونه گیری

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 114

جواب الف:

پاسخ ۱: مشاهده

پاسخ ۲: پرسشنامه

پاسخ ۳: پرسشنامه

جواب ب:

پرسشنامه: اگر تعداد واحدهای نمونه زیاد باشد، این روش زمان بر است.

پاسخ: می توان پرسشنامه را به تصادف بین تعدادی از دانش آموزان توضیح کرد تا همزمان تعداد بیشتری پرسشنامه را پر کند البته برای این کار بهتر است دانش آموزان در یک کلاس جمع شود و در مورد نوع پرسشنامه و جواب دادن به پاسخ ها برای آنها توضیح داد که این موضوع باعث سرعت بخشیدن به کار میشود

مشاهده: پرسشنامه های رابطه تصادف بین تعداد مشخصی توزیع کنیم.

پاسخ: اگر به دقت زیادی نیاز داشته باشیم مناسب نیست دلیل آن این است که ممکن است کسانی که در اطراف ما هستند همه افراد جامعه ما نباشد یعنی نمونه گیری  اریب شود.

دادگان: همیشه اطلاعات ثبتی در اختیار نیست.

پاسخ: می توان یک پایه یک پایگاه داده برای موضوع تشکیل داد و اطلاعات به دست آمده در هر سال را در آن ذخیره کرد این کار باعث می شود یک سیستم دادگان مدون  برای اطلاعات تشکیل داد

خلاصه درس:

روشهای گرداوری داده ها

1- مشاهده :

گردآوری داده ها بدون نیاز به فرد پاسخگو، مانند شمارش تعداد وسایل نقلیهٔ عبوری از یک تقاطع در هر
ساعت یا اندازه گیری وزن محصولات یک باغ میوه.
2-پرسش نامه :

مجموعهٔ سؤالات از پیش تعیین شده که توسط تعدادی پاسخگو تکمیل می شود. این روش مرسوم ترین
ابزار گرفتن اطلاعات از مردم است. مرکز آمار ایران هر 10 سال یک بار با استفاده از پرسش نامه اطلاعات همهٔٔ خانوارهای
ساکن در ایران را گرد آوری می کند. به این فرایند، سرشماری نفوس و مسکن می گوییم.
3-مصاحبه :

معمولاً بین دو نفر صورت می گیرد: یکی مصاحبه گر (همان آمارگیر) و دیگری مصاحبه شونده، یا پاسخگو
است. مثلاً اگر بخواهیم دربارهٔ مسائل فرهنگی کاهش شدآمد )ترافیک( پژوهش کنیم، مصاحبه از صاحب نظران راه حلّ
مناسبی برای گردآوری داده هاست. از این روش، بیشتر زمانی استفاده می شود که آمارگیر از همهٔٔ پاسخ های ممکن اطلاع
کافی ندارد.
4-دادگان :

شامل مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده است. در بسیاری از موارد، داده ها را می توان از اطلاعاتی که
قبلاً ذخیره شده است، به دست آورد. اگر قرار است تحقیقی در مورد نمره های دروس ریاضی استان ها انجام شود، اطلاعات
ثبتی اداره کل آموزش و پرورش راه گشا خواهد بود. از سوی دیگر به دلیل تولید داده ها به صورت خودکار، در بسیاری از
مؤسسات و سامانه ها، استفاده از این روش برای گردآوری داده ها به سرعت رواج یافته است.

 

صفحه 110 گام به گام آمار و احتمال فصل چهار درس یک صفحه 112

کتاب درسی آمار واحتمال

نوشته های مرتبط

توابع نمایی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص67

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص118

فیلم تست معادله درجه دوم

مدیر

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 14

ارسال دیدگاه