گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس ۱۱۴

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 114

در این نوشته ، گام به گام آمار و احتمال کاردرکلاس114  برای شما عزیزان ، قرار داده ام .

امیدوارم تا با حل تمرین آمار واحتمال کاردر کلاس 114 در این مبحث رفع اشکال بشید.

 

روشهای گرداوری داده ها

1- مشاهده :

گردآوری داده ها بدون نیاز به فرد پاسخگو، مانند شمارش تعداد وسایل نقلیهٔ عبوری از یک تقاطع در هر
ساعت یا اندازه گیری وزن محصولات یک باغ میوه.
2-پرسش نامه :

مجموعهٔ سؤالات از پیش تعیین شده که توسط تعدادی پاسخگو تکمیل می شود. این روش مرسوم ترین
ابزار گرفتن اطلاعات از مردم است. مرکز آمار ایران هر 10 سال یک بار با استفاده از پرسش نامه اطلاعات همهٔٔ خانوارهای
ساکن در ایران را گرد آوری می کند. به این فرایند، سرشماری نفوس و مسکن می گوییم.
3-مصاحبه :

معمولاً بین دو نفر صورت می گیرد: یکی مصاحبه گر (همان آمارگیر) و دیگری مصاحبه شونده، یا پاسخگو
است. مثلاً اگر بخواهیم دربارهٔ مسائل فرهنگی کاهش شدآمد )ترافیک( پژوهش کنیم، مصاحبه از صاحب نظران راه حلّ
مناسبی برای گردآوری داده هاست. از این روش، بیشتر زمانی استفاده می شود که آمارگیر از همهٔٔ پاسخ های ممکن اطلاع
کافی ندارد.
4-دادگان :

شامل مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده است. در بسیاری از موارد، داده ها را می توان از اطلاعاتی که
قبلاً ذخیره شده است، به دست آورد. اگر قرار است تحقیقی در مورد نمره های دروس ریاضی استان ها انجام شود، اطلاعات
ثبتی اداره کل آموزش و پرورش راه گشا خواهد بود. از سوی دیگر به دلیل تولید داده ها به صورت خودکار، در بسیاری از
مؤسسات و سامانه ها، استفاده از این روش برای گردآوری داده ها به سرعت رواج یافته است.

 سوال:

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 114

 

جواب:

پاسخ ۱: مشاهده

پاسخ ۲: پرسشنامه

پاسخ ۳: پرسشنامه

ب) می خواهیم طول قد دانش آموزان یک  کلاس یا مدرسه را به یکی از سه روش زیر آمارگیری کنیم. هر یک از این روش ها محدودیت هایی دارند. چگونه می توان این محدودیت ها را از بین برد؟

پرسشنامه: اگر تعداد واحدهای نمونه زیاد باشد، این روش زمان بر است.

پاسخ: می توان پرسشنامه را به تصادف بین تعدادی از دانش آموزان توضیح کرد تا همزمان تعداد بیشتری پرسشنامه را پر کند البته برای این کار بهتر است دانش آموزان در یک کلاس جمع شود و در مورد نوع پرسشنامه و جواب دادن به پاسخ ها برای آنها توضیح داد که این موضوع باعث سرعت بخشیدن به کار میشود

مشاهده: پرسشنامه های رابطه تصادف بین تعداد مشخصی توزیع کنیم.

پاسخ: اگر به دقت زیادی نیاز داشته باشیم مناسب نیست دلیل آن این است که ممکن است کسانی که در اطراف ما هستند همه افراد جامعه ما نباشد یعنی نمونه گیری  اریب شود.

دادگان: همیشه اطلاعات ثبتی در اختیار نیست.

پاسخ: می توان یک پایه یک پایگاه داده برای موضوع تشکیل داد و اطلاعات به دست آمده در هر سال را در آن ذخیره کرد این کار باعث می شود یک سیستم دادگان مدون  برای اطلاعات تشکیل داد

می توانید  گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 114  از نوشته بالا مشاهده کنید.

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 113 گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس یک گام به گام آمار و احتمال صفحه 116

کتاب درسی آمار واحتمال

مطالعه بیشتر