گام به گام آمار و احتمال ۱۱۶

امتیاز 5.00 ( 1 رای )

گام به گام آمار و احتمال  116

در این نوشته گام به گام آمار و احتمال صفحه 116 برای شما عزیزان ، قرار داده ام تا در این مبحث رفع اشکال بشید.

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

احتمال اینکه در اولین انتخاب عضو نمونه باشد برابر است با:(​\( \frac{1}{N} \)​)

احتمال اینکه در دومین انتخاب عضو نمونه باشد( با جایگذاری) برابر است با:​\( \frac{1}{N} \)

احتمال اینکه در دومین انتخاب عضو نمونه باشد( بدون جایگذاری) برابر است با:​\( \frac{1}{N-1} \)

احتمال اینکه بدون اطلاع از انتخاب اولیه دومین انتخاب را انجام دهیم برابر است با:​\( \frac{1}{N-1} \)

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

بستگی به خوشه بندی دارد. اگر تعداد اعضای خوشه ها و همچنین شرایط آنها یکسان باشد، احتمال های برابر خواهند داشت، ولی همیشه این طور نیست.

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

نتیجه این نوع نمونه گیری به واقعیت نزدیک تر است.در نمونه گیری احتمالی شمس الدین واحدهای آماری  معلوم است و مقدار آن ها معمولاً یکسان است ولی در نمونه گیری غیر احتمالی چنین ویژگی هایی وجود ندارد و اعضای جامعه شمس های برابری نداشته پس در روش غیر  احتمالی مقدار های بدست آمده با واقعیت مطابقت ندارد

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

روش نمونه تصادفی ساده:

 مثال ۱: انتخاب یک دبیرستان از از دبیرستان های یک شهر

مثال ۲: انتخاب یک کارمند از بین کارمندان یک اداره

روش خوشه ای:

مثال ۱ انتخاب چند نفر از بین محلات یک شهر جهت سقف درآمد

مثال ۲ نمونه گیری از یک محصول در یک باغ

مثال ۳: نمونه گیری از گیاهان یک جنگل

روش نمونه گیری طبقه ای:

 مثال ۱: نمونه گیری از نمرات دانش آموزان یک مدرسه که دانش آموزان را به کلاس ها طبقه بندی کرده ایم

مثال ۲: یک جامعه آماری هزار نفری را برحسب مقاطع تحصیلی دسته بندی می کنیم که می تواند شامل تحصیلات قبل از دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس، دکترا  باشد.

روش نمونه گیری سیستماتیک:

 مثال ۱: دسته بندی کلیه دانش آموزان یک مدرسه به صورت  دسته های ۱۰۰ تایی برای روش نمونه گیری سیستماتیک

مثال ۲: نمونه گیری از کسانی که به بیمارستان مراجعه می کنند و مرتب کردن آنها به صورت دسته های ۳۰۰ تایی برای روش نمونه گیری سیستماتیک

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

استفاده از اعداد تصادفی با استفاده از روش های کامپیوتری یا جداول اعداد تصادفی

البته چون جامعه بزرگ است می توان جامعه را به دسته های تقسیم کرد و سپس از اعداد تصادفی استفاده کنیم البته این اعداد تصادفی باید از روشهایی که در فوق گفته شد استفاده شود

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

احتمال انتخاب واحد های آماری در نمونه گیری طبقه ای با هم برابر است

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

داده ها ویژگی های واقعی اعضای جامعه هستند و متغیر ها ویژگی هایی هستند که از هر عضو دیگری تغییر می کند یعنی متغیر از هر عضو به عضو دیگر تغییر می کند ولی جامعه تغییری در آن در زمان محدود مشاهده نمی شود

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

پارمتر جنبه خاصی از جامعه را توصیف می کند، در حالی که آمار جانبی خاصی از نمونه را مشخص می نماید.

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

خیر-بله چون ممکن است ویژگی نمونه ها مثل هم نباشد

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

الف)سفارش وعده غذایی-کیفی

ب)روش طبقه بندی شده

پ)تمام مشتریان غدای گیاهی-کیاه خوار بودن افراد پارامتر و یک نوع سبزی می تواند آماره باشد.

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

 

 

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

 

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

 

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

 

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

 

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

 

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

 

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

 

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال صفحه 116

جواب:

 

گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس یک گام به گام آمار و احتمال فصل 4 گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس دو

کتاب درسی آمار واحتمال

مطالعه بیشتر