آشنایی بیشتر با تابع تابع حسابان یک یازدهم

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 38

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 38

دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل دو ص 38

( حل  کاردرکلاس ص 38 کتاب درسی حسابان یک )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

تشخیص دامنه وبرد تابع

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 38 گام به گام حسابان یک فصل دو ص 38

جواب:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 38

شباهت: دامنه ی توابع (f(x و (t(x باهم برابر است

تفاوت:بردهای توابع باهم یکسان نیست

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 38

 

تعریف دامنه تابع

به اعدادی که به متغیر xتعلق می گیرد دامنه تابع می گویند.

به بیان دیگر دامنه ی تابع، مجموعه ی مقادیری است كه متغیر مستقل (x) می تواند داشته باشد و آن را با Df نمایش می دهیم .

تعریف برد تابع

اگر به جای xمقادیر دامنه را قرار بدهیم و مقدار تابع را برای این اعداد به دست آوریم به این مجموعه برد تابع می گویند.

به عبارت دیگر، برد یك تابع، مجموعه مقادیری است كه یك متغیر وابسته می تواند داشته باشد.

در تابع f برد را با نماد R f  نشان می دهند .

برد نیز مجموعه ی مقادیری است كه به ازای x های دامنه برای y به دست می آید.

 

نکته: اگر تابع به صورت زوج مرتب نمایش داده شود، مجموعه ی همه عضوهای اول را دامنه می گوییم و

مجموعه ی همه ی عضوهای دوم را برد تابع می نامیم.

دقت شود، ممکن است  گاهی تابعی داشته باشیم که بی نهایت زوج مرتب داشته باشددر این صورت ،

باید تعریف دیگری برای محاسبه دامنه تابع ارائه کنیم.

نکته: حوزه تعریف، همان دامنه تابع است یعنی همان x ها هستند

و حوزه مقادیر ،همان برد تابع یعنی y هاست.

 

حسابان یک فصل دوم درس یک

 

کتاب درسی حسابان یک

 

نوشته های مرتبط

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص127

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 36

کتاب درسی آمار و احتمال

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص105

آزمون رایگان آشنایی با هندسه تحلیلی یازدهم تجربی

مدیر

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه