حسابان یک وارون تابع یازدهم

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54

دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54

( حل  فعالیت  ص54 کتاب درسی حسابان یک )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

وارون تابع

 

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54

جواب:رابطه ی h تابع است چون مولفه ی اول تکراری ندارند

خلاصه درس:

تعریف وارون تابع:

اگر رابطهٔ بین دو مجموعه به صورت زوج های مرتب داده شده باشد، رابطه ای را که از جابه جایی
دو مؤلفه هر زوج مرتب رابطه به دست می آید وارونِ آن رابطه می نامیم.اگر fیک تابع باشد \LARGE f^{-1}(x)​نمایش می دهیم و به صورت زیر تعریف می کنیم :

\LARGE f^{-1}(x)=\left \{(y,x)|y=f(x) \right \}

اگرfیک تابع باشدآن گاه f را وارون پذیر(معکوس پذیر) و​\LARGE f^{-1}(x) ​را تابع وارون fمی نامیم.

بدست آوردن معکوس تابع:

برای بدست آوردن معکوس یک تابع، در ابتدا به جای ضابطه‌ی (f(x تابع y قرار دهید، سپس معادله را به نحوی حل کنید که x بر حسب y بدست آید. سپس به‌ جای x عبارت ​\LARGE f^{-1}(x)​ را قرار دهید. در نتیجه برای بدست آوردن معکوس یک تابع به ترتیب زیر عمل کنید.

  1. در تابع به جای (f(x، عبارت y را قرار دهید.

  2. معادله بدست آمده در قدم اول را بر حسب y حل کنید.

  3. در رابطه بدست آمده در قدم دوم، به جای x، \LARGE f^{-1}(y)​قرار دهید.

  4. \LARGE f^{-1}(y) بدست آمده، معکوس تابع  است.

گام به گام حسابان یک فصل دو درس سه

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 55

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 56

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 59

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 60

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

کتاب درسی حسابان یک

 

نوشته های مرتبط

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53

حسابان یک (حسابان یازدهم)

مدیر

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 29

احتمال غیر هم شانس در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 65

مدیر مدیر

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص121

ارسال دیدگاه