UA-125485935-1
حسابان یک وارون تابع یازدهم

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54

دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54

( حل  فعالیت  ص54 کتاب درسی حسابان یک )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

وارون تابع

 

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54

جواب:رابطه ی h تابع است چون مولفه ی اول تکراری ندارند

خلاصه درس:

تعریف وارون تابع:

اگر رابطهٔ بین دو مجموعه به صورت زوج های مرتب داده شده باشد، رابطه ای را که از جابه جایی
دو مؤلفه هر زوج مرتب رابطه به دست می آید وارونِ آن رابطه می نامیم.اگر fیک تابع باشد ​\( {f^{ – 1}} \)​نمایش می دهیم و به صورت زیر تعریف می کنیم :​\( {f^{ – 1}} = \left\{ {(y,x)\left| {(x,y) \in f} \right.} \right\} \)

اگرfیک تابع باشدآن گاه f را وارون پذیر(معکوس پذیر) و​\( {f^{ – 1}} \)​را تابع وارون fمی نامیم.

بدست آوردن معکوس تابع:

برای بدست آوردن معکوس یک تابع، در ابتدا به جای ضابطه‌ی (f(x تابع y قرار دهید، سپس معادله را به نحوی حل کنید که x بر حسب y بدست آید. سپس به‌ جای x عبارت ​\( {f^{ – 1}}(x) \)​ را قرار دهید. در نتیجه برای بدست آوردن معکوس یک تابع به ترتیب زیر عمل کنید.

  1. در تابع به جای (f(x، عبارت y را قرار دهید.

  2. معادله بدست آمده در قدم اول را بر حسب y حل کنید.

  3. در رابطه بدست آمده در قدم دوم، به جای x، ​\( {f^{ – 1}}(y) \)​قرار دهید.

  4. \( {f^{ – 1}}(y) \) بدست آمده، معکوس تابع  است.

مثال:

معکوس تابع f(x)=2x+3 را بیابید.

۱. در قدم اول به جای f(x)، y قرار داده و به عبارت زیر می‌رسیم.

Inverse-function

۲. عبارت بدست آمده در قدم اول بر حسب y حل شده و به رابطه زیر دست می‌یابیم.

Inverse-function

۳. حال اگر به جای x عبارت ​\( {f^{ – 1}}(y) \)​قرار داده شود، تابع معکوس به صورت زیر بدست می‌آید.

Inverse-function

 
 
صفحه 51 گام به گام حسابان یک فصل دو درس سه صفحه 52

کتاب درسی حسابان یک

 

نوشته های مرتبط

کتاب درسی اصول عقاید دو

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 36

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

بارم بندی درس اصول عقاید دو

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 74

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 13

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید