حسابان یکوارون تابع

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 55

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 55

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 55

دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل دو ص 55

( حل  فعالیت  ص55 کتاب درسی حسابان یک )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

جواب:

الف) نمودار های ب و ت وارون پذیرند

ب)با عوض کردن جای دامنه و برد رابطه های به دست آمده نیز تابع هستند

مثال:

معکوس تابع f(x)=2x+3 را بیابید.

۱. در قدم اول به جای f(x)، y قرار داده و به عبارت زیر می‌رسیم.

Inverse-function

۲. عبارت بدست آمده در قدم اول بر حسب y حل شده و به رابطه زیر دست می‌یابیم.

Inverse-function

۳. حال اگر به جای x عبارت ​\LARGE f^{-1}(y)قرار داده شود، تابع معکوس به صورت زیر بدست می‌آید.

Inverse-function

گام به گام حسابان یک فصل دو درس سه

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 55

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 56

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 59

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 60

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

کتاب درسی حسابان یک

آیتم های مشابه

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 8

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 24

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 30

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 9

ترکیب توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

سوال امتحانی نمودار تابع چند ضابطه ای

دیدگاهی بنویسید