حسابان یک وارون تابع یازدهم

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 59

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 59

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 59

دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل دو ص 59

( حل  کاردرکلاس  ص59 کتاب درسی حسابان یک )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تعیین دامنه وبرد تابع

2- رسم نمودار تابع و وارون آن

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 59
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 59
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 59
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 59

سوال امتحانی

اگر تابع \LARGE f(x) به صورت زیر باشد وارون آن را بدست آورید

\LARGE f(x)=\sqrt[3]{x+3}

\LARGE \Rightarrow x=\sqrt[3]{y+3}

\LARGE \Rightarrow x^{3}=y+3

\LARGE \Rightarrow x^{3}-3=y

\LARGE \Rightarrow y=f^{-1}(x)=x^{3}-3

 

گام به گام حسابان یک فصل دو درس سه

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 55

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 56

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 59

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 60

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

کتاب درسی حسابان یک

نوشته های مرتبط

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 42

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 3

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 35

کتاب درسی هندسه دو

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص66

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 56

ارسال دیدگاه