UA-125485935-1
اعمال روی توابع حسابان یک یازدهم

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 68

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 68

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 68

دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل دو ص 68

( حل کاردرکلاس  ص68 کتاب درسی حسابان یک )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-ترکیب دو تابع

2-محاسبه دامنه ترکیب دو تابع

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 68
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 68
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 68

جواب:خیر

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 68
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 68

خلاصه درس:

برای توابع نیز مانند مجموعه‌ها ، یا خود تناظرها می‌توان عملیات جبری را تعریف نمود که باید تابع مورد نظر ، تابع حقیقی باشد. 

 تابع با مقدار حقیقی روی مجموعه X:

یک تابع حقیقی روی مجموعه X تابعی است مانند f: X→R از مجموعه X به مجموعه اعداد حقیقی 

تعریف مجوع دوتابع :

اگر fوgدو تابع باشند ،f+g تابعی است که دامنه آن مجموعه ​\( {D_f} \cap {D_g} \)​است و به صورت زیر تعریف می شود:

\( x \in {D_f} \cap {D_g} \)​ و​\( f + g(x) = f(x) + g(x) \)

 به طور کلی اگر fوgدو تابع باشند،توابع​\( f + g,f – g,f \times g,\frac{f}{g} \)​به صورت زیر تعریف می شوند:

و​\( {D_{f + g}} = {D_f} \cap {D_g} \)​​\( f + g(x) = f(x) + g(x) \)

\( {D_{f – g}} = {D_f} \cap {D_g} \)​و​\( f – g(x) = f(x) – g(x) \)

\( {D_{f \times g}} = {D_f} \cap {D_g} \)​و​\( f \times g(x) = f(x) \times g(x) \)

\( \frac{f}{g}(x) = \frac{{f(x)}}{{g(x)}},{D_{\frac{f}{g}}} = {D_f} \cap {D_g} – \left\{ {x\left| {g(x) = 0} \right.} \right\} \)

 ترکیب دو تابع:

اگر fوg دو تابع باشند،ترکیب gبا fرا با  gofنشان می دهیم و آن را به صورت زیر تعریف می کنیم: به شرط آنکه

مقادیر fدر دامنه gقرار داشته باشد:​\( gof(x) = g(f(x)) \)​و

\( {D_{gof}} = \left\{ {x \in {D_f}\left| {f(x) \in {D_g}} \right.} \right\} \)

وبه طور مشابه ترکیب fبا gیعنی fogرا می توان تعریف کرد.

صفحه 65 گام به گام حسابان یک فصل دو درس چهار صفحه 66

کتاب درسی حسابان یک

 

نوشته های مرتبط

بارمبندی دروس ریاضی پايه يازدهم

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص116

بارم بندی درس انگلیسی 1

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 31

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 45

ضرب و تفاضل مجموعه ها در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید