UA-125485935-1
اعمال روی توابع حسابان یک یازدهم

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

( حل تمرین ص69 کتاب درسی حسابان یک )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-جمع وتفریق وضرب وتقسیم روی توابع

2-محاسبه ضابطه ترکیب دو تابع 

3-محاسبه دامنه ترکیب دو تابع 

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

جواب:الف)نادرست است زیرا:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

ب)درست است زیرا:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

پ)درست است زیرا:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

ت)نادرست است زیرا:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

ث)نادرست است زیرا:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

ج)درست است زیرا ضرب توابع خاصیت جا به جایی دارد

 

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

جواب:توجه کنید هیچ مقداری برای x یافت نمی شود پس: Dgof=ø از طرفی

با توجه به این دامنه نتیجه می شود که ترکیب (gof(x غیر ممکن است

 

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

جواب:برای بدست اوردن دامنه باید از تعریف استفاده کرد زیرا با ساده کردن عبارات ممکن است قسمتی از دامنه حذف شود:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

جواب:توابع f و g را روی اعداد طبیغی تعریف می کنیم:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

خلاصه درس:

برای توابع نیز مانند مجموعه‌ها ، یا خود تناظرها می‌توان عملیات جبری را تعریف نمود که باید تابع مورد نظر ، تابع حقیقی باشد. 

 تابع با مقدار حقیقی روی مجموعه X:

یک تابع حقیقی روی مجموعه X تابعی است مانند f: X→R از مجموعه X به مجموعه اعداد حقیقی 

تعریف مجوع دوتابع :

اگر fوgدو تابع باشند ،f+g تابعی است که دامنه آن مجموعه ​\( {D_f} \cap {D_g} \)​است و به صورت زیر تعریف می شود:

\( x \in {D_f} \cap {D_g} \)​ و​\( f + g(x) = f(x) + g(x) \)

 به طور کلی اگر fوgدو تابع باشند،توابع​\( f + g,f – g,f \times g,\frac{f}{g} \)​به صورت زیر تعریف می شوند:

و​\( {D_{f + g}} = {D_f} \cap {D_g} \)​​\( f + g(x) = f(x) + g(x) \)

\( {D_{f – g}} = {D_f} \cap {D_g} \)​و​\( f – g(x) = f(x) – g(x) \)

\( {D_{f \times g}} = {D_f} \cap {D_g} \)​و​\( f \times g(x) = f(x) \times g(x) \)

\( \frac{f}{g}(x) = \frac{{f(x)}}{{g(x)}},{D_{\frac{f}{g}}} = {D_f} \cap {D_g} – \left\{ {x\left| {g(x) = 0} \right.} \right\} \)

 ترکیب دو تابع:

اگر fوg دو تابع باشند،ترکیب gبا fرا با  gofنشان می دهیم و آن را به صورت زیر تعریف می کنیم: به شرط آنکه

مقادیر fدر دامنه gقرار داشته باشد:​\( gof(x) = g(f(x)) \)​و

\( {D_{gof}} = \left\{ {x \in {D_f}\left| {f(x) \in {D_g}} \right.} \right\} \)

وبه طور مشابه ترکیب fبا gیعنی fogرا می توان تعریف کرد.6

 

 

صفحه 66 گام به گام حسابان یک فصل دو درس چهار صفحه 68

کتاب درسی حسابان یک

 

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 18

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص97

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 32

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 15

گام به گام ریاضی دو فصل دو ص 29

تبدیل طولهای مبحث انتقال در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ارسال دیدگاه