جبر و معادله حسابان یک معادلات گویا و گنگ یازدهم

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 18

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 18

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 18

دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل یک ص 18

( حل کاردرکلاس ص 18 کتاب درسی حسابان یک )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

حل معادلات گویا 

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 18
گام به گام حسابان یک فصل یک ص 18

خلاصه درس:

عبارت گویا

هر عبارت که بصورت کسری بوده و صورت و مخرج آن چند جمله ای باشند ، یک عبارتگویا نامیده می شود.
دقت داریم که در عبارتهای گویا ، مخرج کسر هرگز صفر نمی شود.
معادله گویا :
هر معادله که در آن عبارتهای گویا موجود باشد ، یک معادله گویا می باشد.
روش حل معادلات گویا :
ابتدا تمامی جملات را به یک سمت تساوی منتقل کرده بطوریکه طرف دیگر تساوی صفرشود . در اینصورت

با مخرج مشترک گرفتن ، آنقدر عبارتها را ساده می کنیم تا تنها یک کسر دیده شود.در این حالت

معادله به صورت​\( \frac{{P(x)}}{{Q(x)}} \)​در آمده است . اما می دانیم کسری برابر صفر است که صورت آن صفر باشد .

لذا داریم​\( P(x) \)​پس از حل این معادله جوابهای بدست آمده رادرمعادله اولیه چک می کنیم.تنها آن جوابهائی
که هیچ مخرجی را صفر نکنند ، قابل قبول می باشند .به عبارت دیگر

برای حل معادلاتِ شامل عبارات گویا، با ضرب طرفین معادله در کوچک ترین مضرب مشترک مخرج کسرها و ساده
کردن عبارت جبری به دست آمده معادله را حل می کنیم. جواب به دست آمده نباید مخرج هیچ یک از کسرها را صفر
کند همچنین ممکن است برخی از جواب ها با شرایط مسئله در محیط پیرامونی مطابقت نداشته باشند که این جواب ها نیزمورد قبول نیستند.

صفحه 14 گام به گام حسابان یک فصل یک درس سه صفحه 15

کتاب درسی حسابان یک

 

نوشته های مرتبط

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 19

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص72

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید