جبر و معادلهحسابان یکمعادلات گویا و گنگیازدهم

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 19

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 19

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 19

دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل یک ص 19

( حل کاردرکلاس ص 19 کتاب درسی حسابان یک )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

حل معادلات گویا 

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 19

جواب:x-2 به با توان دو را برابر با t قرار میدهیم

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 19

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 19
گام به گام حسابان یک فصل یک ص 19

خلاصه درس:

عبارت گویا

هر عبارت که بصورت کسري بوده و صورت و مخرج آن چند جمله اي باشند ، یک عبارتگویا نامیده می شود.
دقت داریم که در عبارتهاي گویا ، مخرج کسر هرگز صفر نمی شود.
معادله گویا :
هر معادله که در آن عبارتهاي گویا موجود باشد ، یک معادله گویا می باشد.
روش حل معادلات گویا :
ابتدا تمامی جملات را به یک سمت تساوي منتقل کرده بطوریکه طرف دیگر تساوي صفرشود . در اینصورت

با مخرج مشترك گرفتن ، آنقدر عبارتها را ساده می کنیم تا تنها یک کسر دیده شود.در این حالت

معادله به صورت​\( \frac{{P(x)}}{{Q(x)}} \)​در آمده است . اما می دانیم کسري برابر صفر است که صورت آن صفر باشد .

لذا داریم​\( P(x) \)​پس از حل این معادله جوابهاي بدست آمده رادرمعادله اولیه چک می کنیم.تنها آن جوابهائی
که هیچ مخرجی را صفر نکنند ، قابل قبول می باشند .به عبارت دیگر

برای حل معادلاتِ شامل عبارات گویا، با ضرب طرفین معادله در کوچک ترین مضرب مشترک مخرج کسرها و ساده
کردن عبارت جبری به دست آمده معادله را حل می کنیم. جواب به دست آمده نباید مخرج هیچ یک از کسرها را صفر
کند همچنین ممکن است برخی از جواب ها با شرایط مسئله در محیط پیرامونی مطابقت نداشته باشند که این جواب ها نیزمورد قبول نیستند.

خواندنی:

در ریاضیات هنگامی نسبت طلایی پدید می آید که نسبتبخش بزرگ تر به بخش کوچک تر برابر نسبت مجموع دوبخش به بخش بزرگ تر باشد.
تعبیر هندسی آن چنین است. طول مستطیلی به مساحتواحد که عرض آن یک واحد کمتر از طولش باشد.
مصریان سال ها قبل از میلاد از این نسبت آگاه بودند و آنرا در ساخت اهرام رعایت کرده اند. بسیاری از الگوهایطبیعی در بدن انسان نیز این نسبت را دارا هستند.
روان شناسان بر این باورند که زیباترین مستطیل به چشمانسان مستطیلی است که نسبت طول به عرض آن برابر عددطلایی باشد. دلیل این امر آن است که این نسبت در شبکهچشم انسان رعایت شده و هر مستطیلی که این نسبت رادارا باشد به چشم زیبا می آید.

 

صفحه 15 گام به گام حسابان یک فصل یک درس سه صفحه 18

کتاب درسی حسابان یک

 

آیتم های مشابه

سوال امتحانی تابع ثابت

ریاضی دو (ریاضی یازدهم تجربی)

مدیر

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 53

گام به گام هندسه دو فصل یک ص 13

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 3

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 18

دیدگاهی بنویسید